Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orthotylus adenocarpi

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Orthotylus adenocarpi
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Orthotylus omfattar ett stort antal grönaktiga ängsskinnbaggar som kan vara svåra att skilja åt. O. adenocarpi är en slank ängsskinnbagge med rundad form. Färgen är blekgrön. Liknar O. concolor men tredje antennleden är hälften så lång som andra leden och knappt dubbelt så lång som fjärde leden. Honan är kortvingad. För säker bestämning bör gentialerna studeras. Kroppslängd 4–5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Orthotylus adenocarpi Observationer i Sverige för Orthotylus adenocarpi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på två lokaler i Skåne men är idag försvunnen från en av lokalerna. I Danmark har arten brett ut sig kraftigt under senare tid, och är lokalt talrik (Skipper, 2013). Världsutbredningen omfattar Danmark, västra Tyskland, England och i västra delen av Europa ner till Medelhavet. Den har sin allra nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Funnen i västra delen av Europa ner till Medelhavet. Den har sin allra nordligaste utbredning i Sydskandinavien. Funnen på två lokaler i Skåne. Mörkertalet kan vara stort. Arten har under senare år ökat i Danmark. Lever monofagt på Cytisus scoparius, harris. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (250-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-250) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. O. adenocarpi livnär sig endast på växten harris, Cytisus scoparius, men antas även livnära sig som rovdjur på bladlöss och bladloppor. Arten återfinns längs vägkanter och i andra ruderatmarker där dess värdväxt växer. Arten övervintrar i äggstadiet. Vuxna djur kan ses i juni-augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· harris
· harris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Orthotylus, Art Orthotylus adenocarpi (Perris, 1857) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Funnen i västra delen av Europa ner till Medelhavet. Den har sin allra nordligaste utbredning i Sydskandinavien. Funnen på två lokaler i Skåne. Mörkertalet kan vara stort. Arten har under senare år ökat i Danmark. Lever monofagt på Cytisus scoparius, harris. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (250-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-250) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Släktet Orthotylus omfattar ett stort antal grönaktiga ängsskinnbaggar som kan vara svåra att skilja åt. O. adenocarpi är en slank ängsskinnbagge med rundad form. Färgen är blekgrön. Liknar O. concolor men tredje antennleden är hälften så lång som andra leden och knappt dubbelt så lång som fjärde leden. Honan är kortvingad. För säker bestämning bör gentialerna studeras. Kroppslängd 4–5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orthotylus adenocarpi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orthotylus adenocarpi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på två lokaler i Skåne men är idag försvunnen från en av lokalerna. I Danmark har arten brett ut sig kraftigt under senare tid, och är lokalt talrik (Skipper, 2013). Världsutbredningen omfattar Danmark, västra Tyskland, England och i västra delen av Europa ner till Medelhavet. Den har sin allra nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus adenocarpi(Perris, 1857)

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. O. adenocarpi livnär sig endast på växten harris, Cytisus scoparius, men antas även livnära sig som rovdjur på bladlöss och bladloppor. Arten återfinns längs vägkanter och i andra ruderatmarker där dess värdväxt växer. Arten övervintrar i äggstadiet. Vuxna djur kan ses i juni-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
Eftersom värdväxten lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde är den känslig för extrema klimatsvängningar, framförallt stänga vintrar får värdväxten att frysa bort. De få fragmenterade lokalerna utgör även ett hot mot arten
Bevara och gynna värdväxten harris på lämpliga lokaler. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus adenocarpi, (Perris, 1857)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.