Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oxylaemus variolosus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Oxylaemus variolosus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En roströd, cirka 3,5 mm lång, smalt cylindriskt byggd skalbagge. Täckvingarna är starkt glänsande med kraftiga punktrader. Halssskölden är likaledes starkt punkterad med fyra gropar vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oxylaemus variolosus Observationer i Sverige för Oxylaemus variolosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd genom ett gammalt fynd från Skåne (Hallands Väderö 1883), och ett fynd i östra Småland 2011. Ej funnen i övriga Norden. Arten förekommer närmast i Tyskland varifrån även sentida fynd är gjorda. Totalutbredningen är begränsad till Europa, där fynd finns från Italien, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige. Flertalet av de få observationerna har karaktär av slumpfynd, och den bristfälliga kunskapen om biologin gör att det är svårt att uttala sig om artens status.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. Den är flera gånger påträffad på eller i anslutning till gamla, delvis döda ekar. I England har fullbildade individer påträffats vid förnasållning i anslutning till en trädstubbe. Larven har antagits vara rovlevande, men några närmare uppgifter om larvernas näringsekologi finns ej. Det har även spekulerats i om larvutvecklingen kan ske underjordiskt i anslutning till trädrötter. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är flera gånger påträffad på eller i anslutning till gamla, delvis döda ekar. I England har fullbildade individer påträffats vid förnasållning i anslutning till en trädstubbe. I Tyskland är arten även funnen i anslutning till död ved av gran. Det småländska fyndet gjordes i en fönsterfälla. Det har förmodats att arten utvecklas i gångar av myror (t.ex. Lasius fuliginosus eller Lasius brunneus) eller av andra bark- och vedlevande insekter (t.ex. Dryocoetus villosus eller Xyleborus monographus) i död ved. Larven har antagits vara rovlevande, men några närmare uppgifter om larvernas näringsekologi finns ej. Det har även spekulerats i om larvutvecklingen kan ske underjordiskt i anslutning till trädrötter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Bothrideridae (rovbarkbaggar), Släkte Oxylaemus, Art Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Den är flera gånger påträffad på eller i anslutning till gamla, delvis döda ekar. I England har fullbildade individer påträffats vid förnasållning i anslutning till en trädstubbe. Larven har antagits vara rovlevande, men några närmare uppgifter om larvernas näringsekologi finns ej. Det har även spekulerats i om larvutvecklingen kan ske underjordiskt i anslutning till trädrötter. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En roströd, cirka 3,5 mm lång, smalt cylindriskt byggd skalbagge. Täckvingarna är starkt glänsande med kraftiga punktrader. Halssskölden är likaledes starkt punkterad med fyra gropar vid basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oxylaemus variolosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oxylaemus variolosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom ett gammalt fynd från Skåne (Hallands Väderö 1883), och ett fynd i östra Småland 2011. Ej funnen i övriga Norden. Arten förekommer närmast i Tyskland varifrån även sentida fynd är gjorda. Totalutbredningen är begränsad till Europa, där fynd finns från Italien, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige. Flertalet av de få observationerna har karaktär av slumpfynd, och den bristfälliga kunskapen om biologin gör att det är svårt att uttala sig om artens status.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Bothrideridae - rovbarkbaggar 
 • Underfamilj
  Teredinae  
 • Släkte
  Oxylaemus  
 • Art
  Oxylaemus variolosus(Dufour, 1843)

Biologin är dåligt känd. Arten är flera gånger påträffad på eller i anslutning till gamla, delvis döda ekar. I England har fullbildade individer påträffats vid förnasållning i anslutning till en trädstubbe. I Tyskland är arten även funnen i anslutning till död ved av gran. Det småländska fyndet gjordes i en fönsterfälla. Det har förmodats att arten utvecklas i gångar av myror (t.ex. Lasius fuliginosus eller Lasius brunneus) eller av andra bark- och vedlevande insekter (t.ex. Dryocoetus villosus eller Xyleborus monographus) i död ved. Larven har antagits vara rovlevande, men några närmare uppgifter om larvernas näringsekologi finns ej. Det har även spekulerats i om larvutvecklingen kan ske underjordiskt i anslutning till trädrötter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotbilden är oklar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens ekologi och exakta krav behöver utredas närmare.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Nowotny, H. 1949. Käferfunde in alten Eichen in Baden. Kol. Zietschr. 1: 230.

Palm, T. 1955. Coleoptera med en isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. Opusc. Ent. 20: 119.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 270.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Bothrideridae - rovbarkbaggar 
 • Underfamilj
  Teredinae  
 • Släkte
  Oxylaemus  
 • Art
  Oxylaemus variolosus, (Dufour, 1843)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.