Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paederus littoralis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Paederus littoralis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7,5–8,5 mm lång, brokig, blank och långsträckt art. Den är gulröd med svart huvud och bakkroppspets samt blåglänsande täckvingar. Yttersta delen av antennerna, knän och fötter är även svarta. Punkturen på täckvingarna är grov och oregelbunden. Täckvingarna täcker endast en tredjedel av bakkroppen. Arten är mycket lik ett par andra Paederus-arter, vilket gör att en specialist bör granska artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paederus littoralis Observationer i Sverige för Paederus littoralis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från några få lokaler i östra Skåne (söder om Stenshuvud) och i Blekinge (Mjällby och Lyckeby). Närmast finns den i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett marklevande rovdjur som lever på torra, solexponerade sandmarker med ofta sparsam gräsvegetation och gärna i varma, betade sydsluttningar. I Danmark påträffas arten emellertid även vid stränder. Påträffad i östra Skåne och Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1200-2400) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som främst lever på torra, solexponerade sandmarker med ofta sparsam gräsvegetation och gärna i varma, betade sydsluttningar. I Danmark påträffas arten emellertid även vid stränder. Arten lever som rovdjur på andra insekter. Fullbildade skalbaggar kan påträffas under nästan hela sommarhalvåret.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Paederus, Art Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 Synonymer Paederus litoralis Gravenhorst, 1802

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som lever på torra, solexponerade sandmarker med ofta sparsam gräsvegetation och gärna i varma, betade sydsluttningar. I Danmark påträffas arten emellertid även vid stränder. Påträffad i östra Skåne och Blekinge. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1200-2400) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 7,5–8,5 mm lång, brokig, blank och långsträckt art. Den är gulröd med svart huvud och bakkroppspets samt blåglänsande täckvingar. Yttersta delen av antennerna, knän och fötter är även svarta. Punkturen på täckvingarna är grov och oregelbunden. Täckvingarna täcker endast en tredjedel av bakkroppen. Arten är mycket lik ett par andra Paederus-arter, vilket gör att en specialist bör granska artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paederus littoralis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paederus littoralis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från några få lokaler i östra Skåne (söder om Stenshuvud) och i Blekinge (Mjällby och Lyckeby). Närmast finns den i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Paederus  
 • Art
  Paederus littoralisGravenhorst, 1802
  Synonymer
  Paederus litoralis Gravenhorst, 1802

Ett marklevande rovdjur som främst lever på torra, solexponerade sandmarker med ofta sparsam gräsvegetation och gärna i varma, betade sydsluttningar. I Danmark påträffas arten emellertid även vid stränder. Arten lever som rovdjur på andra insekter. Fullbildade skalbaggar kan påträffas under nästan hela sommarhalvåret.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten missgynnas av igenväxning p.g.a. upphörd eller alltför svag hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 116.

Nyholm, T. 1947. Coleopterologiska meddelanden. VIII. En lokal för Paederus littoralis Grav, i Skåne. Opusc. Ent. 12: 151–157.

Palm, T. 1963. Svensk Insektfauna, 9. Skalbaggar, Kortvingar, Häfte 3:8.

Palm, T. 1986. Skalbaggsstudier på Stenshuvud. Ent. Tidskr. 106: 53–58.

Sundholm, A. 1950. Några intressanta skalbaggar från Blekinge (Col.). Opusc. Ent. 15: 206–208.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Paederus  
 • Art
  Paederus littoralis, Gravenhorst, 1802
  Synonymer
  Paederus litoralis Gravenhorst, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.