Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paederidus ruficollis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Paederidus ruficollis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal blåsvart art med röd halssköld. Täckvingarna är klart blåglänsande. De första två antennlederna är ljusare än resten av lederna. Både antenner och ben är långa. Täckvingarna täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. Huvudet är lika stort som halsskölden.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paederidus ruficollis Observationer i Sverige för Paederidus ruficollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Äldre fynd finns från Östergötland och Södermanland, ett sentida (1993) från östra Småland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ett rovdjur som lever på fuktig, gärna siltig sand eller grus med sparsam vegetation vid stränder av både sjöar och åar. Äldre fynd finns från Östergötland och Södermanland, ett sentida (1993) från östra Småland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig, gärna siltig sand eller grus med sparsam vegetation vid stränder av både sjöar och åar. Arten påträffas under vass och annat uppskyl, eller löpande i solskenet. Larvutvecklingen sker under sommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Paederidus, Art Paederidus ruficollis (Fabricius, 1777) Synonymer Paederus ruficollis Fabricius, 1777

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, gärna siltig sand eller grus med sparsam vegetation vid stränder av både sjöar och åar. Äldre fynd finns från Östergötland och Södermanland, ett sentida (1993) från östra Småland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal blåsvart art med röd halssköld. Täckvingarna är klart blåglänsande. De första två antennlederna är ljusare än resten av lederna. Både antenner och ben är långa. Täckvingarna täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. Huvudet är lika stort som halsskölden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paederidus ruficollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paederidus ruficollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Äldre fynd finns från Östergötland och Södermanland, ett sentida (1993) från östra Småland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Paederidus  
 • Art
  Paederidus ruficollis(Fabricius, 1777)
  Synonymer
  Paederus ruficollis Fabricius, 1777

Ett rovdjur som lever på fuktig, gärna siltig sand eller grus med sparsam vegetation vid stränder av både sjöar och åar. Arten påträffas under vass och annat uppskyl, eller löpande i solskenet. Larvutvecklingen sker under sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
På grund av den bristfälliga kunskapen som vi har om arten i landet är det svårt att finna någon tydlig hotbild för arten i landet. Med de kunskaper som föreligger från Mellaneuropa borde badstränder passa arten och det rörliga friluftslivet skulle då lokalt kunna bli ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
En inventering skulle behöva genomföras på passande lokaler i de berörda landskapen för att ge oss en mera detaljerad bild över artens förekomst, populationsstorlekar och ekologi här i Sverige. På grund av sitt spektakulära utseende är arten lätt att lära sig även för icke-entomologer.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 116.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Band 1.- Krefeld, sid. 274.

Palm, T. 1963. Svensk Insektfauna 9, Skalbaggar, Kortvingar Häfte 3: 6–8.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Paederidus  
 • Art
  Paederidus ruficollis, (Fabricius, 1777)
  Synonymer
  Paederus ruficollis Fabricius, 1777
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.