Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paracymus aeneus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Paracymus aeneus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,2 mm lång, ganska högvälvd, oval skalbagge. Den är svart med mörkt bronsskimmer och tät och kraftig, oregelbunden punktering. Antennerna är 8-ledade och liksom benen röda. Bakbenens lår har slät och glänsande undersida. Mellanbröstet har i mitten en hög, smal, längsgående, tandad ås.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paracymus aeneus Observationer i Sverige för Paracymus aeneus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne (längs Öresund), i Halland och på Öland. Den är även funnen i Danmark och Sydnorge. I övrigt förekommer den längs Västeuropas och Medelhavets kuster samt vid Svarta havet och Kaspiska havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i salthaltiga, grunda, solexponerade och ofta temporära småvatten med rik vegetation och lerbotten, t.ex. på betade havsstrandängar. Känd från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i salthaltiga, grunda, solexponerade och ofta temporära småvatten med rik vegetation och lerbotten, t.ex. på betade havsstrandängar. Den lever vanligtvis i vegetationen vid kanten av dammarna strax ovan högvattenlinjen. Saltängarna vid Vallda präglas av revigt saltgräs, havsnarv, saltört och saltmålla och de många vattensamlingarna av saltört och glasört. I Mellaneuropa är arten också påträffad på salthaltiga inlandslokaler.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydrophilidae (palpbaggar), Släkte Paracymus, Art Paracymus aeneus (Germar, 1824) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i salthaltiga, grunda, solexponerade och ofta temporära småvatten med rik vegetation och lerbotten, t.ex. på betade havsstrandängar. Känd från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–3,2 mm lång, ganska högvälvd, oval skalbagge. Den är svart med mörkt bronsskimmer och tät och kraftig, oregelbunden punktering. Antennerna är 8-ledade och liksom benen röda. Bakbenens lår har slät och glänsande undersida. Mellanbröstet har i mitten en hög, smal, längsgående, tandad ås.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paracymus aeneus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paracymus aeneus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne (längs Öresund), i Halland och på Öland. Den är även funnen i Danmark och Sydnorge. I övrigt förekommer den längs Västeuropas och Medelhavets kuster samt vid Svarta havet och Kaspiska havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Hydrophilinae  
 • Tribus
  Anacaenini  
 • Släkte
  Paracymus  
 • Art
  Paracymus aeneus(Germar, 1824)

Lever i salthaltiga, grunda, solexponerade och ofta temporära småvatten med rik vegetation och lerbotten, t.ex. på betade havsstrandängar. Den lever vanligtvis i vegetationen vid kanten av dammarna strax ovan högvattenlinjen. Saltängarna vid Vallda präglas av revigt saltgräs, havsnarv, saltört och saltmålla och de många vattensamlingarna av saltört och glasört. I Mellaneuropa är arten också påträffad på salthaltiga inlandslokaler.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Upphört bete och olika mänskliga exploateringshot såsom ökande turism, urbanisering och utbyggnad av vägnät och båthamnar kan slå ut arten på dess lokaler. Ett långsiktigt hot är tveklöst följder av "växthuseffekten" samt de under senare år allt våldsammare vattenståndsväxlingarna till följd av ihållande och kraftiga vindar. Ett annat hot är övergödning med stor produktion av trådformiga grön- och brunalger, syrebrist och bottendöd som följd.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Man bör bibehålla befintliga strandbeten och återuppta betet på lokaler där det upphört. Artens status och ekologi bör ytterligare undersökas, för att mer kunskap ska kunna spridas om den till berörda myndigheter och markägare. Havsstränder är instabila miljöer, som är under ständig förändring, så med tanke på pågående klimat- och miljöförändringar är det extra viktigt att kontinuerligt undersöka, hur kust och marskängar påverkas på längre sikt och då givetvis se på hela ekosystemet.

Anonym 1999. Biodiversity Action Plans for British Water Beetles. Latissimus 11: 12–13.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera) Ent. Tidskr. 98: 135.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 168.

Hebauer, F. & Klausnitzer, B. 1998. Insecta: Coleoptera: Hydrophiloidea (Exkl. Helophorus). Süsswasserfauna von Mitteleur. 20/7,8,9,10–1: 43–44.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Hydrophilinae  
 • Tribus
  Anacaenini  
 • Släkte
  Paracymus  
 • Art
  Paracymus aeneus, (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.