Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pediacus depressus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Pediacus depressus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En påfallande platt brun art som är 4 mm lång. Täckvingarna har parallella sidor och är ganska långsträckta. På sidorna av halsskölden finns fyra små tänder på vardera sidan. Antennernas tre sista leder är lätt utvidgade och bildar en svagt utformad klubba. På halssköldens översida finns två grunda längsteckningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pediacus depressus Observationer i Sverige för Pediacus depressus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen från Skåne till Västergötland samt i Södermanland, Uppland, Västmanland och Hälsingland. Den är vidare känd från Danmark, Norge, Finland, men saknas i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till Kaukasus. Arten är även funnen i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under barken på grova, nyligen döda barr- och lövträd i soligt läge, främst ek men även t.ex. grova tallstubbar. Funnen från Skåne till Västergötland samt i Södermanland, Uppland, Västmanland och Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under barken på grova, nyligen döda, solexponerade barr- och lövträd, främst ek och tall men även asp, pil och lind, i utlandet även bok och al. Ofta i ved som är brandskadad eller med kraftiga långhorningsangrepp. Gärna i stockar som ligger på sandunderlag, bland annat på stränder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cucujidae (plattbaggar), Släkte Pediacus, Art Pediacus depressus (Herbst, 1797) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under barken på grova, nyligen döda barr- och lövträd i soligt läge, främst ek men även t.ex. grova tallstubbar. Funnen från Skåne till Västergötland samt i Södermanland, Uppland, Västmanland och Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En påfallande platt brun art som är 4 mm lång. Täckvingarna har parallella sidor och är ganska långsträckta. På sidorna av halsskölden finns fyra små tänder på vardera sidan. Antennernas tre sista leder är lätt utvidgade och bildar en svagt utformad klubba. På halssköldens översida finns två grunda längsteckningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pediacus depressus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pediacus depressus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen från Skåne till Västergötland samt i Södermanland, Uppland, Västmanland och Hälsingland. Den är vidare känd från Danmark, Norge, Finland, men saknas i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till Kaukasus. Arten är även funnen i Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cucujidae - plattbaggar 
 • Släkte
  Pediacus  
 • Art
  Pediacus depressus(Herbst, 1797)

Larvutvecklingen sker under barken på grova, nyligen döda, solexponerade barr- och lövträd, främst ek och tall men även asp, pil och lind, i utlandet även bok och al. Ofta i ved som är brandskadad eller med kraftiga långhorningsangrepp. Gärna i stockar som ligger på sandunderlag, bland annat på stränder.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Brist på olika typer av död ved i grövre dimensioner, främst på varma ställen, samt på brandskakdad skog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Där arten förekommer bör man ta särskild hänsyn genom att i extra stor omfattning spara nyligen döda och brandskadade träd.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Jansson A. 1918. Intressantare Coleoptera och Hemiptera iakttagna i Skedevi socken, Östergötland. Ent. Tidskr. 39: 195–201.

Palm, T. 1952. Biologiska iattagelser över Pediacus depressus Hbst. (Col. Cucujidae). Opusc. Ent. 17: 85–89.

Palm, T. 1962. Anteckningar om svenska skalbaggar. XV. Ent. Tidskr. 83: 178–184.

Palmqvist, S. 1953. Skånska skalbaggsfynd (Col.) II. Opusc. Ent. 18: 37–47.

Widgren, Åke. 1990. Göholm. Naturvärden och markhistoria. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cucujidae - plattbaggar 
 • Släkte
  Pediacus  
 • Art
  Pediacus depressus, (Herbst, 1797)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.