Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Peltodytes caesus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Peltodytes caesus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, kort oval, något välvd art. Den 3,5–4 mm långa kroppen är ganska parallellsidig och baktill trubbigt tillspetsad. Ovansidan är blekt gul och glänsande. Halsskölden är dubbelt så bred som lång och starkt avsmalnande framåt samt har en tvärrad med kraftiga punkter framför bakkanten. Huvudet är spritt punkterat och har tätt sittande ögon. Täckvingarna har tämligen regelbundna rader med svarta punkter, av vilka de första är starkt förstorade samt har en mörk fläck över sömmen något bakom mitten och dessutom ofta några mindre fläckar. Bakhöftsplattorna har en liten tand i mitten. Larven, som är ca 5 mm, är försedd med ett stort antal ledade, långa och trådlika utskott och kan bestämmas i Holmen (1987).
Utbredning
Länsvis förekomst för Peltodytes caesus Observationer i Sverige för Peltodytes caesus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Skåne och Småland samt på Öland. Det föreligger dock få fynd från senare år. I Norden förekommer den dessutom i Danmark. I övrigt finns den på de Brittiska öarna, i Mellan- och Sydeuropa samt från Nordafrika österut till Afghanistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever akvatiskt i öppet liggande småvatten med lerbotten och rik växtlighet av bl.a. Callitriche, Elodea, gräs och trådalger. Den är också funnen i långsamt rinnande vatten samt någon gång även i bräckt vatten. Påträffad i Skåne, Småland och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever akvatiskt i öppet liggande småvatten med lerbotten och rik växtlighet av bl.a. Callitriche, Elodea, gräs och trådalger och hög vattentemperatur. Den är också funnen i långsamt rinnande vatten samt någon gång även i bräckt vatten. De karaktäristiska larverna har långa ledade trakégälar och påträffas under sommarmånaderna, medan de fullbildade skalbaggarna framför allt har håvats under vår och höst.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Haliplidae (vattentrampare), Släkte Peltodytes, Art Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever akvatiskt i öppet liggande småvatten med lerbotten och rik växtlighet av bl.a. Callitriche, Elodea, gräs och trådalger. Den är också funnen i långsamt rinnande vatten samt någon gång även i bräckt vatten. Påträffad i Skåne, Småland och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En liten, kort oval, något välvd art. Den 3,5–4 mm långa kroppen är ganska parallellsidig och baktill trubbigt tillspetsad. Ovansidan är blekt gul och glänsande. Halsskölden är dubbelt så bred som lång och starkt avsmalnande framåt samt har en tvärrad med kraftiga punkter framför bakkanten. Huvudet är spritt punkterat och har tätt sittande ögon. Täckvingarna har tämligen regelbundna rader med svarta punkter, av vilka de första är starkt förstorade samt har en mörk fläck över sömmen något bakom mitten och dessutom ofta några mindre fläckar. Bakhöftsplattorna har en liten tand i mitten. Larven, som är ca 5 mm, är försedd med ett stort antal ledade, långa och trådlika utskott och kan bestämmas i Holmen (1987).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Peltodytes caesus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Peltodytes caesus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Skåne och Småland samt på Öland. Det föreligger dock få fynd från senare år. I Norden förekommer den dessutom i Danmark. I övrigt finns den på de Brittiska öarna, i Mellan- och Sydeuropa samt från Nordafrika österut till Afghanistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Haliplidae - vattentrampare 
 • Släkte
  Peltodytes  
 • Art
  Peltodytes caesus(Duftschmid, 1805)

Lever akvatiskt i öppet liggande småvatten med lerbotten och rik växtlighet av bl.a. Callitriche, Elodea, gräs och trådalger och hög vattentemperatur. Den är också funnen i långsamt rinnande vatten samt någon gång även i bräckt vatten. De karaktäristiska larverna har långa ledade trakégälar och påträffas under sommarmånaderna, medan de fullbildade skalbaggarna framför allt har håvats under vår och höst.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Arten hotas genom utfyllnad av mindre vatten samt av förändrad vattenkvalité genom tillförsel av närsalter. Också ökande försurning och förändringar i mikroklimatet kan vara hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Det är av största vikt, att man uppmärksammar betydelsen av att småvatten bevaras. Ytan hos öppna småvatten har härvidlag en påtaglig effekt på en arts fortlevnad. Den ger ett indirekt mått på hur vattenbeständighet och vegetationstäcke påverkas av olika faktorer. Vad gäller mikroklimatet är det också mycket betydelsefullt, att områden med småvatten inte tillåts att växa igen eller beskuggas genom plantering av skog.

Balfour-Browne, F. 1940. British Water Beetles 1: 157–159.

Hansen, V. 1930. Vandkalve og hvirvlere, (Haliplidae, Dytiscidae & Gyrinidae). Danmarks Fauna 34: 6–7.

Holmen, M. 1981. Status over Danmarks Haliplidae (Coleoptera) med bemaerkninger om zoogeografi og autoekologi. Ent Meddr 49: 1–14.

Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark I. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobidae and Noteridae. Fauna ent. scand. 20: 86–89.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 370.

Zimmermann, A. 1924. Die Halipliden der Welt. Ent. Bl. Biol. Syst. Käfer 20: 6–7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Haliplidae - vattentrampare 
 • Släkte
  Peltodytes  
 • Art
  Peltodytes caesus, (Duftschmid, 1805)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.