Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pemphredon fennica

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Pemphredon fennica
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en medelstor (8–10 mm lång), helsvart rovstekel med stort huvud och tydligt skaftad bakkropp. Inom släktet karaktäriseras honan av kombinationen tre små tänder i munsköldens framkant och på bakkroppens sista segment ett brett, i ytterdelen något utvidgat pygidalfält. Hanen igenkänns främst på kraftigt framträdande svullnader (tyloider) på de mittersta antennsegmenten och på att första tarsleden på det mellersta benbaret är tydligt böjd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pemphredon fennica Observationer i Sverige för Pemphredon fennica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pemphredon fennica är en sällsynt eller mycket sällsynt art som endast är känd från Sverige och Finland. I Sverige är den påträffad dels i Gargnäs i Lycksele lappmark (1928), dels i Björnlandets nationalpark i Åsele lappmark (1986). I Finland är arten endast känd från en lokal i östra Österbotten (Ok, c:a 1930). I stora delar av Norrlands inland är stekelfaunan dåligt känd och arten kan här ha en vidare utbredning än vad de få fynden antyder. Under senare år har dock relativt omfattande insektsinsamlingar genomförts i många äldre tallbestånd (troligtvis prefererad biotop för arten) i norra Sverige, utan att det gjorts några nya fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Möjligen en fennoskandisk endem som endast är känd från två lokaler i Sverige (Lycksele lpm, Gargnäs 1928 och Åsele lpm, Björnlandet 1986) och en i Finland. Påträffad på gammal Nothorhina-tall i boreal urskogsliknande tallskog. Flera större bestånd av gammal tallskog med angrepp av Nothorhina punctata i norra Sverige (inklusive den senast kända lokalen i Björnlandet) har specialinventerats de senaste åren utan att nya fynd gjorts av P. fennicus. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (0-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Artens biologi är i stort sett okänd. Den har påträffats inom det boreala barrskogsområdet, men i endast ett fall (Björnlandet) finns närmare upplysningar om miljön. Arten påträffades där i gammal, öppen tallskog på en grov, gammal tall med angrepp av reliktbock, Nothorhina punctata. Släktets andra arter anlägger sina bon i död ved, i vissa fall delvis utnyttjande redan befintliga gångsystem efter vedlevande skalbaggar. Byte och larvföda torde utgöras av bladlöss. Artens aktivitetsperiod torde infalla under högsommaren; det enda fynd som kan dateras gjordes i mitten av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· långrörsbladlöss
· långrörsbladlöss
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Pemphredon, Art Pemphredon fennica Merisuo, 1972 Synonymer Pemphredon fennicus Merisuo, 1972

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Möjligen en fennoskandisk endem som endast är känd från två lokaler i Sverige (Lycksele lpm, Gargnäs 1928 och Åsele lpm, Björnlandet 1986) och en i Finland. Påträffad på gammal Nothorhina-tall i boreal urskogsliknande tallskog. Flera större bestånd av gammal tallskog med angrepp av Nothorhina punctata i norra Sverige (inklusive den senast kända lokalen i Björnlandet) har specialinventerats de senaste åren utan att nya fynd gjorts av P. fennicus. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (0-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).
Detta är en medelstor (8–10 mm lång), helsvart rovstekel med stort huvud och tydligt skaftad bakkropp. Inom släktet karaktäriseras honan av kombinationen tre små tänder i munsköldens framkant och på bakkroppens sista segment ett brett, i ytterdelen något utvidgat pygidalfält. Hanen igenkänns främst på kraftigt framträdande svullnader (tyloider) på de mittersta antennsegmenten och på att första tarsleden på det mellersta benbaret är tydligt böjd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pemphredon fennica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pemphredon fennica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pemphredon fennica är en sällsynt eller mycket sällsynt art som endast är känd från Sverige och Finland. I Sverige är den påträffad dels i Gargnäs i Lycksele lappmark (1928), dels i Björnlandets nationalpark i Åsele lappmark (1986). I Finland är arten endast känd från en lokal i östra Österbotten (Ok, c:a 1930). I stora delar av Norrlands inland är stekelfaunan dåligt känd och arten kan här ha en vidare utbredning än vad de få fynden antyder. Under senare år har dock relativt omfattande insektsinsamlingar genomförts i många äldre tallbestånd (troligtvis prefererad biotop för arten) i norra Sverige, utan att det gjorts några nya fynd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Phemphredonini  
 • Släkte
  Pemphredon  
 • Undersläkte
  Pemphredon (Pemphredon)  
 • Art
  Pemphredon fennicaMerisuo, 1972
  Synonymer
  Pemphredon fennicus Merisuo, 1972

Artens biologi är i stort sett okänd. Den har påträffats inom det boreala barrskogsområdet, men i endast ett fall (Björnlandet) finns närmare upplysningar om miljön. Arten påträffades där i gammal, öppen tallskog på en grov, gammal tall med angrepp av reliktbock, Nothorhina punctata. Släktets andra arter anlägger sina bon i död ved, i vissa fall delvis utnyttjande redan befintliga gångsystem efter vedlevande skalbaggar. Byte och larvföda torde utgöras av bladlöss. Artens aktivitetsperiod torde infalla under högsommaren; det enda fynd som kan dateras gjordes i mitten av juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· långrörsbladlöss - Aphididae (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Eftersom artens levnadssätt är närmast okänd är hotbilden svår att precisera. Möjligen är den knuten till gammal tallskog av urskogstyp och avverkning av sådana skogar kan därför utgöra ett hot. Den enda kända nutida lokal, där arten påträffats, är skyddad som nationalpark.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens status i Sverige bör närmare undersökas. Artens biologi och ekologiska krav bör utredas så att lämpliga åtgärder kan vidtas för dess fortbestånd.
Arten har, p.g.a. likheter i hangenitaliernas utseende, synonymiserats med P. baltica Merisuo i en nyligen genomförd revision av släktet Pemphredon. P. fennica och baltica har dock flera morfologiska olikheter som gör att denna synonymisering starkt kan ifrågasättas.

Dollfuss, H. 1995. A worldwide revision of Pemphredon Latreille 1796 (Hymenoptera, Sphecidae). Linzer biol. Beitr. 27(2): 905–919.

Hellqvist, S. 1994. Nya provinsfynd av gaddsteklar. Natur i Norr 13: 33–36.

Lomholdt, O. 1975-76. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. vol. 4:1-2. 452 pp. Scandinavian Science Press Ltd., Klampenborg.

Merisuo, K. 1972. Das bischer unbekannte Männchen von Pemphredon fennicus Meris. (Hym., Sphecoidea) in Schweden gefunden. Ann. Ent. Fenn. 38: 93–95.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Phemphredonini  
 • Släkte
  Pemphredon  
 • Undersläkte
  Pemphredon (Pemphredon)  
 • Art
  Pemphredon fennica, Merisuo, 1972
  Synonymer
  Pemphredon fennicus Merisuo, 1972
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003.