Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Peritrechus lundii

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Peritrechus lundii
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har ett för familjen Lygaeidae typiskt utseende, svagt rundad och avlång kropp med relativt långa antenner. Huvud, främre delen av mellankroppen, och skutellen är svart. Bakre delen av mellankroppen, spetsen på skutellen är brun. Täckvingarna är tecknade i svart-brunt-ljust. Antenner och ben tecknade i svart och brunt. Kroppslängd 4,0–4,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Peritrechus lundii Observationer i Sverige för Peritrechus lundii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen på flera lokaler i Skåne, på Öland, och på Gotland. Arten är idag försvunnen från alla lokaler utom en på Öland, men även där har betydande populationsminskning skett under perioden 1976-1986. Arten är i Europa funnen från Skottland i nord till Algeriet i syd och däremellan i bla Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Är funnen funnen från Skottland i nord till Algeriet i syd och däremellan i bla Danmark och Tyskland. Funnen i Skåne, Öland, Gotland och Uppland på flera lokaler, sannolikt utgången på Öland, Gotland och Uppland. Efter 1940 endast funnen på tre lokaler i Skåne. Polyfag frösugare på torra, sandiga marker. Flera av kända lokaler i sandiga åkerkanter. Minskar pga förändrad markanvändning i jordbruket och exploatering av lämpliga lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1200-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Arten lever generellt på torra, sandiga marker såsom sandkullar, hedar och mager ängsmark. Flera av kända lokalerna har dock varit sandiga åkerkanter med en rad olika grödor, inklusive potatis. Åkrarna omges vanligen av skog eller häckar där insekterna kan övervintra. Arten livnär sig på att suga på nedfallna frön av många växtarter, men har även setts sticka sugsnabeln i blad, stjälkar och knoppar. Vuxna individer övervintrar aggregerat i förna och under bark. Varma dagar ger djuren sig upp i vegetationen, och kan då insamlas med håvning. Parningen sker i maj eller början av juni. Äggen läggs enstaka på marken, i förna eller mossa vanligen på torra platser. Nymferna påträffas under juni och juli, och i slutet av juli har flertalet blivit vuxna (Southwood & Leston, 1959).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Rhyparochromidae (markskinnbaggar), Släkte Peritrechus, Art Peritrechus lundii (Gmelin, 1790) Synonymer Peritrechus sylvestris (Fabricius, 1781)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Är funnen funnen från Skottland i nord till Algeriet i syd och däremellan i bla Danmark och Tyskland. Funnen i Skåne, Öland, Gotland och Uppland på flera lokaler, sannolikt utgången på Öland, Gotland och Uppland. Efter 1940 endast funnen på tre lokaler i Skåne. Polyfag frösugare på torra, sandiga marker. Flera av kända lokaler i sandiga åkerkanter. Minskar pga förändrad markanvändning i jordbruket och exploatering av lämpliga lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1200-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Arten har ett för familjen Lygaeidae typiskt utseende, svagt rundad och avlång kropp med relativt långa antenner. Huvud, främre delen av mellankroppen, och skutellen är svart. Bakre delen av mellankroppen, spetsen på skutellen är brun. Täckvingarna är tecknade i svart-brunt-ljust. Antenner och ben tecknade i svart och brunt. Kroppslängd 4,0–4,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Peritrechus lundii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Peritrechus lundii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen på flera lokaler i Skåne, på Öland, och på Gotland. Arten är idag försvunnen från alla lokaler utom en på Öland, men även där har betydande populationsminskning skett under perioden 1976-1986. Arten är i Europa funnen från Skottland i nord till Algeriet i syd och däremellan i bla Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Rhyparochromidae - markskinnbaggar 
 • Släkte
  Peritrechus  
 • Art
  Peritrechus lundii(Gmelin, 1790)
  Synonymer
  Peritrechus sylvestris (Fabricius, 1781)

Arten lever generellt på torra, sandiga marker såsom sandkullar, hedar och mager ängsmark. Flera av kända lokalerna har dock varit sandiga åkerkanter med en rad olika grödor, inklusive potatis. Åkrarna omges vanligen av skog eller häckar där insekterna kan övervintra. Arten livnär sig på att suga på nedfallna frön av många växtarter, men har även setts sticka sugsnabeln i blad, stjälkar och knoppar. Vuxna individer övervintrar aggregerat i förna och under bark. Varma dagar ger djuren sig upp i vegetationen, och kan då insamlas med håvning. Parningen sker i maj eller början av juni. Äggen läggs enstaka på marken, i förna eller mossa vanligen på torra platser. Nymferna påträffas under juni och juli, och i slutet av juli har flertalet blivit vuxna (Southwood & Leston, 1959).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Upphörd hävd och exploatering av lämpliga lokaler. Utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat vilket är ett hot i sig mot arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara öppna, soliga, och örtrika sandhedar genom lämplig hävd.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1–235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Rhyparochromidae - markskinnbaggar 
 • Släkte
  Peritrechus  
 • Art
  Peritrechus lundii, (Gmelin, 1790)
  Synonymer
  Peritrechus sylvestris (Fabricius, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.