Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus corruscus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus corruscus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–8 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar röda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus corruscus Observationer i Sverige för Philonthus corruscus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffades som ny för landet vid Degeberga i östra Skåne 1977 och 1978. Några senare fynd är ej kända, men arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, där arten är utbredd men sällsynt, samt i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Afghanistan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i djurbon på öppen mark. Endast känd från en exklusiv sandmarkslokal i östra Skåne (Degeberga, 1970-talet). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 250 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur, som i Mellaneuropa påträffas i spillning och as samt i djurbon på öppna marker såsom ängar, skogskanter och öppna tallhedar. Larvutvecklingen sker förmodligen underjordiskt i bon av olika däggdjur (räv, grävling, kanin, mullvad). De svenska fynden är gjorda i eller i nära anslutning till kaningångar i en sydvänd sandslänt med stäppartad torrängsvegetation. Fullbildade individer har i Sverige påträffats i maj och september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) Synonymer Philonthus coruscus (Gravenhorst, 1802)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i djurbon på öppen mark. Endast känd från en exklusiv sandmarkslokal i östra Skåne (Degeberga, 1970-talet). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 250 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 7–8 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar röda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus corruscus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus corruscus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades som ny för landet vid Degeberga i östra Skåne 1977 och 1978. Några senare fynd är ej kända, men arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, där arten är utbredd men sällsynt, samt i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Afghanistan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus corruscus(Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Philonthus coruscus (Gravenhorst, 1802)

Ett rovdjur, som i Mellaneuropa påträffas i spillning och as samt i djurbon på öppna marker såsom ängar, skogskanter och öppna tallhedar. Larvutvecklingen sker förmodligen underjordiskt i bon av olika däggdjur (räv, grävling, kanin, mullvad). De svenska fynden är gjorda i eller i nära anslutning till kaningångar i en sydvänd sandslänt med stäppartad torrängsvegetation. Fullbildade individer har i Sverige påträffats i maj och september.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De svenska fynden är gjorda i en naturtyp som hotas av igenväxning p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Vidmakthåll hävden av de östskånska sandmarkerna. Arten bör dessutom eftersökas, och dess status klarläggas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 133-140.

Baranowski, R. 1979. Skalbaggar som lever i kaningångar. Ent. Tidskr. 100: 57-60.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus corruscus, (Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Philonthus coruscus (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.