Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phloeophagus lignarius

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Phloeophagus lignarius
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–4,5 mm lång, cylindrisk, mörkbrun eller svart vivel med kort, framåtriktat snyte. Arten har tydliga, längsgående punktstrimmor på täckvingarna. Benen är korta och kraftigt byggda. Antennernas första led är lång och hålls vinkelrätt mot ett antal korta leder längst ut på antennerna. Den yttersta leden är förtjockad och bildar en tydlig klubba. Phloeophagus-arterna är svåra att skilja från varandra. En specialist bör därför göra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phloeophagus lignarius Observationer i Sverige för Phloeophagus lignarius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Den förekommer över stora delar av Europa och är anträffad i samtliga av våra grannländer. Dock är den klassad som försvunnen från Finland, och högt rödlistad även i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever främst i ihåliga ädellövträd, bl.a lind och lönn. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (120-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i mer eller mindre hård, död ved, ofta på insidan av stamhåligheter i gamla, levande träd, och ofta i den svagt ammoniakdoftande ved som bildas nära fågelbon i stamhålen. Arten är i Sverige rapporterad från bok, ek, alm, lönn, lind, kastanj och asp, och utomlands dessutom från barrträd. Ofta i allé- och parkträd. Angreppen kan fortgå under decennier och veden kan bli starkt sönderäten av larverna. De fullbildade skalbaggarna lämnar sällan helt substratet och kan där påträffas under en stor del av året, vilket gör det lätt att hitta döda individer i ett angripet vedprov. Flera Phloeophagus-arter kan leva tillsammans i samma vedparti (Palm 1959, Ehnström & Axelsson 2002).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hästkastanj
· hästkastanj
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Phloeophagus, Art Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) Synonymer Rhyncolus lignarius (Marsham, 1802)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever främst i ihåliga ädellövträd, bl.a lind och lönn. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (120-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4–4,5 mm lång, cylindrisk, mörkbrun eller svart vivel med kort, framåtriktat snyte. Arten har tydliga, längsgående punktstrimmor på täckvingarna. Benen är korta och kraftigt byggda. Antennernas första led är lång och hålls vinkelrätt mot ett antal korta leder längst ut på antennerna. Den yttersta leden är förtjockad och bildar en tydlig klubba. Phloeophagus-arterna är svåra att skilja från varandra. En specialist bör därför göra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phloeophagus lignarius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phloeophagus lignarius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Den förekommer över stora delar av Europa och är anträffad i samtliga av våra grannländer. Dock är den klassad som försvunnen från Finland, och högt rödlistad även i Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Rhyncolini  
 • Släkte
  Phloeophagus  
 • Art
  Phloeophagus lignarius(Marsham, 1802)
  Synonymer
  Rhyncolus lignarius (Marsham, 1802)

Larvutvecklingen sker i mer eller mindre hård, död ved, ofta på insidan av stamhåligheter i gamla, levande träd, och ofta i den svagt ammoniakdoftande ved som bildas nära fågelbon i stamhålen. Arten är i Sverige rapporterad från bok, ek, alm, lönn, lind, kastanj och asp, och utomlands dessutom från barrträd. Ofta i allé- och parkträd. Angreppen kan fortgå under decennier och veden kan bli starkt sönderäten av larverna. De fullbildade skalbaggarna lämnar sällan helt substratet och kan där påträffas under en stor del av året, vilket gör det lätt att hitta döda individer i ett angripet vedprov. Flera Phloeophagus-arter kan leva tillsammans i samma vedparti (Palm 1959, Ehnström & Axelsson 2002).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Det största hotet mot denna och en mängd andra rödlistade arter är att träd i parker och alléer fälls och fraktas bort. Den hotas också av igenväxningen av gamla naturbetesmarker som ofta hyser lämpliga hålträd. Livslängden på dessa utskuggade lövträd förkortas ofta drastiskt genom detta.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara ihåliga gamla lövträd så länge som möjligt i olika öppna miljöer. Toppkapning av träd kan undanröja risken för att träddelar faller vid stormar. Hamling av lövträd skapar förmodligen lämpliga nya stamhål för olika vedvivlar.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Meddel. 33: 412.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 16: 334.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Rhyncolini  
 • Släkte
  Phloeophagus  
 • Art
  Phloeophagus lignarius, (Marsham, 1802)
  Synonymer
  Rhyncolus lignarius (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.