Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phloiophilus edwardsii

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Phloiophilus edwardsii
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brun, långsträckt oval skalbagge som blir 3 mm lång. Kroppen är svart, täckvingarna är brungula med svarta fläckteckningar. Antennernas tre sista leder är breda och förlängda och bildar en lös klubba. Ovansidan är klädd med en tydlig behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phloiophilus edwardsii Observationer i Sverige för Phloiophilus edwardsii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd genom några få fynd i de sydligaste kustlandskapen. Den förekommer även i Danmark och Mellaneuropa. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd i ett exemplar från Öland 1967 och två från Stenshuvud i Skåne 1972. De skånska fynden är gjorda i svampangripna grenar av bok och avenbok, medan det öländska exemplaret påträffades vid ljusfångst. Utomlands lever arten i ved av både löv- och barrträd och är nästan uteslutande funnen under vinterhalvåret. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död ved angripen av trädsvamp, enligt observationer i England främst av släktet Phlebia (ribbgrynna, rynkskinn m.fl.). I Skåne är arten funnen dels i en grov bokgren med vitrötad ved som låg på marken, dels vid bankning av svampangripna avenboksgrenar. Utomlands lever arten i ved av både löv- och barrträd. Larvutvecklingen sker troligen huvudsakligen mellan svampens fruktkroppar och barken, eventuellt också i svampangripen död ved. Fullbildade individer påträffas främst under vinterhalvåret, men har också påträffats vid ljusfångst.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· vaxskinn
· vaxskinn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Phloiophilidae (vinterbaggar), Släkte Phloiophilus, Art Phloiophilus edwardsii Stephens, 1830 Synonymer Phloeophilus edwardsi Stephens, 1830

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd i ett exemplar från Öland 1967 och två från Stenshuvud i Skåne 1972. De skånska fynden är gjorda i svampangripna grenar av bok och avenbok, medan det öländska exemplaret påträffades vid ljusfångst. Utomlands lever arten i ved av både löv- och barrträd och är nästan uteslutande funnen under vinterhalvåret. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En brun, långsträckt oval skalbagge som blir 3 mm lång. Kroppen är svart, täckvingarna är brungula med svarta fläckteckningar. Antennernas tre sista leder är breda och förlängda och bildar en lös klubba. Ovansidan är klädd med en tydlig behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phloiophilus edwardsii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phloiophilus edwardsii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd genom några få fynd i de sydligaste kustlandskapen. Den förekommer även i Danmark och Mellaneuropa. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Phloiophilidae - vinterbaggar 
 • Släkte
  Phloiophilus  
 • Art
  Phloiophilus edwardsiiStephens, 1830
  Synonymer
  Phloeophilus edwardsi Stephens, 1830

Larvutvecklingen sker i död ved angripen av trädsvamp, enligt observationer i England främst av släktet Phlebia (ribbgrynna, rynkskinn m.fl.). I Skåne är arten funnen dels i en grov bokgren med vitrötad ved som låg på marken, dels vid bankning av svampangripna avenboksgrenar. Utomlands lever arten i ved av både löv- och barrträd. Larvutvecklingen sker troligen huvudsakligen mellan svampens fruktkroppar och barken, eventuellt också i svampangripen död ved. Fullbildade individer påträffas främst under vinterhalvåret, men har också påträffats vid ljusfångst.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· vaxskinn - Phlebia (Viktig)
Få fynd är kända, men arten kan delvis vara förbisedd pga att den sällan påträffas under sommarhalvåret.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens utbredning, status och miljökrav behöver klarläggas.

Baranowski, R & Carlsson, A. 1972. Några för Skåne nya skalbaggar (Coleoptera). Entomologen 1: 7–9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Phloiophilidae - vinterbaggar 
 • Släkte
  Phloiophilus  
 • Art
  Phloiophilus edwardsii, Stephens, 1830
  Synonymer
  Phloeophilus edwardsi Stephens, 1830
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2014.