Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulfläckig ögonbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Phytobaenus amabilis
Gulfläckig ögonbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert tecknad skalbagge som blir 2,5 mm lång. Den är mörkbrun till svart med tre gulvita fläckar på varje täckvinge, varav två är gemensamma för båda vingarna. Antennerna och benen är kraftigt utvecklade och ögonen påfallande stora.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulfläckig ögonbagge Observationer i Sverige för gulfläckig ögonbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Endast påträffad vid två tillfällen i landet, 1917 i Östergötland och 1942 i östra Småland. Arten har också tillfälligt förts in med virke från Ryssland. Utanför Sverige är arten påträffad på flera ställen i södra Finland, även under senare år. Den förekommer från Mellaneuropa österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Utvecklas troligen i trädsvampar på lövträd. I Finland påträffad i anslutning till ettåriga tickor på döda aspar och björkar, i Mellaneuropa funnen på lindgrenar nära gamla avbrutna träd. Endast påträffad vid två tillfällen i landet, 1917 i Östergötland och 1942 i östra Småland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved av lövträd. I Finland är arten påträffad i anslutning till ettåriga tickor på döda aspar och björkar, i Mellaneuropa på lindgrenar nära gamla avbrutna träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Aderidae (ögonbaggar), Släkte Phytobaenus, Art Phytobaenus amabilis F. Sahlberg, 1834 - gulfläckig ögonbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Utvecklas troligen i trädsvampar på lövträd. I Finland påträffad i anslutning till ettåriga tickor på döda aspar och björkar, i Mellaneuropa funnen på lindgrenar nära gamla avbrutna träd. Endast påträffad vid två tillfällen i landet, 1917 i Östergötland och 1942 i östra Småland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En vackert tecknad skalbagge som blir 2,5 mm lång. Den är mörkbrun till svart med tre gulvita fläckar på varje täckvinge, varav två är gemensamma för båda vingarna. Antennerna och benen är kraftigt utvecklade och ögonen påfallande stora.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för gulfläckig ögonbagge

Länsvis förekomst och status för gulfläckig ögonbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulfläckig ögonbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad vid två tillfällen i landet, 1917 i Östergötland och 1942 i östra Småland. Arten har också tillfälligt förts in med virke från Ryssland. Utanför Sverige är arten påträffad på flera ställen i södra Finland, även under senare år. Den förekommer från Mellaneuropa österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Phytobaenini  
 • Släkte
  Phytobaenus  
 • Art
  Phytobaenus amabilisF. Sahlberg, 1834 - gulfläckig ögonbagge

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved av lövträd. I Finland är arten påträffad i anslutning till ettåriga tickor på döda aspar och björkar, i Mellaneuropa på lindgrenar nära gamla avbrutna träd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten ställer förmodligen mycket stora krav på sin miljö. Försvinnandet torde delvis bero på den generella bristen på döda lövträd i Sydsverige i dag. Flera rödlistade skalbaggar knutna till döda björkar och aspar, som Leptura nigripes, Upis ceramboides och Peltis grossa verkar även de ha helt försvunnit från Sydsverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten åter påträffas i landet kan snabba naturvårdsåtgärder var befogade. I Hornsö-området i östra Småland är det redan nu mycket angeläget med omfattande skyddsåtgärder för att gynna det stora antal rödlistade arter som är knutna till döda lövträd.

Horion, A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer V:58. München.

Jansson, A. 1918. Intressantare Coleoptera och Hemiptera heteroptera iakttagna i Skedevi socken, Östergötland. Ent. Tidskr. 39: 200.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som ej återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 91.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 288.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Phytobaenini  
 • Släkte
  Phytobaenus  
 • Art
  Phytobaenus amabilis, F. Sahlberg, 1834 - gulfläckig ögonbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.