Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pelenomus olssoni

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Pelenomus olssoni
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,1–2,7 mm lång, bred och kullrig vivel med kort snyte. Kroppen är svart, täckvingarna fläckvis beklädda av ljusare fjäll. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pelenomus olssoni Observationer i Sverige för Pelenomus olssoni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge och södra Småland. Mycket få lokaler är kända, men arten är troligtvis till viss del förbisedd då den lever på en liten och lätt förbisedd värdväxt. Dessutom är den beskriven så sent som 1972 och innan dess företogs antagligen endast få sök på värdväxten. Arten finns närmast i Danmark, och är inte funnen i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen är ännu ofullständigt utredd, men fynd finns från större delen av Europa med luckor framför allt i söder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på rödlånke, som växer på bar fuktig mineraljord, t ex i grustag och åkerkanter. Arten är främst funnen i grustag med smärre våta partier. Känd från Skåne, Blekinge och Småland. Få sentida fynd, men arten är liten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på rödlånke (Lythrum portula), som växer på bar fuktig lera eller sand t ex i grustag, sjöstränder och åkerkanter. De flesta svenska fynden är gjorda i gamla grustäkter med vattensamlingar i botten, och på uppkörd sandmark på militära övningsfält. Larven lever fritt på värdväxten, där de också förpuppar sig (Israelsson 1972, Rheinheimer et al. 2010). Skalbaggarna kan påträffas i juli-augusti på marken runt värdväxten. Arten är generellt sällsynt och lokal, men kan ibland uppträda i större antal.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödlånke
· rödlånke
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Pelenomus, Art Pelenomus olssoni (Israelson, 1972) Synonymer Phytobius olssoni Israelson, 1972

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på rödlånke, som växer på bar fuktig mineraljord, t ex i grustag och åkerkanter. Arten är främst funnen i grustag med smärre våta partier. Känd från Skåne, Blekinge och Småland. Få sentida fynd, men arten är liten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,1–2,7 mm lång, bred och kullrig vivel med kort snyte. Kroppen är svart, täckvingarna fläckvis beklädda av ljusare fjäll. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pelenomus olssoni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pelenomus olssoni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge och södra Småland. Mycket få lokaler är kända, men arten är troligtvis till viss del förbisedd då den lever på en liten och lätt förbisedd värdväxt. Dessutom är den beskriven så sent som 1972 och innan dess företogs antagligen endast få sök på värdväxten. Arten finns närmast i Danmark, och är inte funnen i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen är ännu ofullständigt utredd, men fynd finns från större delen av Europa med luckor framför allt i söder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Phytobiini  
 • Släkte
  Pelenomus  
 • Art
  Pelenomus olssoni(Israelson, 1972)
  Synonymer
  Phytobius olssoni Israelson, 1972

Lever på rödlånke (Lythrum portula), som växer på bar fuktig lera eller sand t ex i grustag, sjöstränder och åkerkanter. De flesta svenska fynden är gjorda i gamla grustäkter med vattensamlingar i botten, och på uppkörd sandmark på militära övningsfält. Larven lever fritt på värdväxten, där de också förpuppar sig (Israelsson 1972, Rheinheimer et al. 2010). Skalbaggarna kan påträffas i juli-augusti på marken runt värdväxten. Arten är generellt sällsynt och lokal, men kan ibland uppträda i större antal.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödlånke - Lythrum portula (Viktig)
Artens status är dåligt känd, men värdväxten är rödlistad och knuten till tidiga successionsstadier. Det kan förmodas att viveln hotas av såväl upphört bete i strandmiljöer som täktrestaurering.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av stränder. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Ericson, B. 1997. Ett intressant naturområde i södra Småland. FaZett 10(1): 12-14.

Israelsson, G. (1972) Phytobius olssoni n. sp. Entomologische Blätter 68 (3), s.167-169

Lundberg, S. 1974. Några för Sverige nya skalbaggar. 3. Entomologisk Tidskrift 95: 28-30.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Phytobiini  
 • Släkte
  Pelenomus  
 • Art
  Pelenomus olssoni, (Israelson, 1972)
  Synonymer
  Phytobius olssoni Israelson, 1972
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.