Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phytosus balticus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Phytosus balticus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång kortvinge med smal och parallellsidig kropp. Kroppen är rödgul med mörkare huvud och bakkropp. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phytosus balticus Observationer i Sverige för Phytosus balticus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne (dels på Falsterbohalvön, dels i sydost från Ystad till Ravlunda), Halland (Laholmsbukten och Falkenbergstrakten) och Gotland (Fårön och Gotska Sandön). Få lokaler är kända, men arten kan antas vara förbisedd p.g.a sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark och Norge samt i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig längs Nordsjöns och Östersjöns kuster via Västeuropa till Nordafrika inklusive Kanarieöarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandstränder vid havet. Påträffad i Skåne och Halland samt på Gotland och Gotska Sandön. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14000-110000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandiga havsstränder. Är med sin smala och platta kropp väl anpassad för att röra sig i markens hålrum mellan mineralkorn. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren; fullbildade individer påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren-hösten. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Phytosus, Art Phytosus balticus Kraatz, 1859 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandstränder vid havet. Påträffad i Skåne och Halland samt på Gotland och Gotska Sandön. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14000-110000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,5 mm lång kortvinge med smal och parallellsidig kropp. Kroppen är rödgul med mörkare huvud och bakkropp. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phytosus balticus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phytosus balticus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne (dels på Falsterbohalvön, dels i sydost från Ystad till Ravlunda), Halland (Laholmsbukten och Falkenbergstrakten) och Gotland (Fårön och Gotska Sandön). Få lokaler är kända, men arten kan antas vara förbisedd p.g.a sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark och Norge samt i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig längs Nordsjöns och Östersjöns kuster via Västeuropa till Nordafrika inklusive Kanarieöarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Phytosini  
 • Släkte
  Phytosus  
 • Art
  Phytosus balticusKraatz, 1859

Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandiga havsstränder. Är med sin smala och platta kropp väl anpassad för att röra sig i markens hålrum mellan mineralkorn. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren; fullbildade individer påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren-hösten. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Begränsa slitaget på sandstränder.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Phytosini  
 • Släkte
  Phytosus  
 • Art
  Phytosus balticus, Kraatz, 1859
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.