Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phytosus spinifer

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Phytosus spinifer
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,6 mm lång kortvinge med smal och parallellsidig kropp. Kroppen är svart, täckvingarna baktill och ibland också bakkroppsspetsen rödaktiga. Ben och antenner är brungula. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phytosus spinifer Observationer i Sverige för Phytosus spinifer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland (Varbergstrakten) och Västergötland (Göteborgs skärgård). Mycket få lokaler är kända, men arten kan antas vara förbisedd p.g.a sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark. Världsutbredningen omfattar Europas kuster från Nordsjön och Östersjön till Medelhavet, där den också förekommer i Nordafrika och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandstränder vid havet. Endast påträffad på ett par lokaler i Halland och Västergötland (Göteborgs skärgård). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa, sandiga eller siltiga havsstränder. Är med sin smala och platta kropp väl anpassad för att röra sig i markens hålrum mellan mineralkorn. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren; fullbildade individer påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren-hösten. Arten har till skillnad från släktingen P. balticus välutvecklade flygvingar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Phytosus, Art Phytosus spinifer Curtis, 1838 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa sandstränder vid havet. Endast påträffad på ett par lokaler i Halland och Västergötland (Göteborgs skärgård). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 2,2–2,6 mm lång kortvinge med smal och parallellsidig kropp. Kroppen är svart, täckvingarna baktill och ibland också bakkroppsspetsen rödaktiga. Ben och antenner är brungula. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phytosus spinifer

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phytosus spinifer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland (Varbergstrakten) och Västergötland (Göteborgs skärgård). Mycket få lokaler är kända, men arten kan antas vara förbisedd p.g.a sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark. Världsutbredningen omfattar Europas kuster från Nordsjön och Östersjön till Medelhavet, där den också förekommer i Nordafrika och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Phytosini  
 • Släkte
  Phytosus  
 • Art
  Phytosus spiniferCurtis, 1838

Lever i fuktig sand, under tång och på kadaver på vegetationslösa, sandiga eller siltiga havsstränder. Är med sin smala och platta kropp väl anpassad för att röra sig i markens hålrum mellan mineralkorn. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren; fullbildade individer påträffas dels under våren och försommaren, dels under sensommaren-hösten. Arten har till skillnad från släktingen P. balticus välutvecklade flygvingar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess exakta krav och status klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Phytosini  
 • Släkte
  Phytosus  
 • Art
  Phytosus spinifer, Curtis, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.