Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pilemostoma fastuosum

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Pilemostoma fastuosum
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4.5-6 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Grundfärgen är tegelröd, översidan med spridda svarta fläckar, som på täckvingarna är grupperade i tre längsrader, en längs sömmen och vardera en längs sidorna. Ben och antenner är svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pilemostoma fastuosum Observationer i Sverige för Pilemostoma fastuosum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast påträffad på Gotland där den upptäcktes på 1940-talet och är känd från ett fåtal lokaler, de flesta belägna längs öns västkust. Arten eftersöktes 2009 på 27 lokaler inklusive de kända lokalerna, men påträffades då bara på en enda lokal. Senare är dock ytterligare några lokaler påträffade. Närmast har arten funnits i Danmark där den anses regionalt utdöd. Den saknas i de övriga nordiska länderna liksom i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på olika arter av krissla, främst på fuktängar. Endast påträffad på Gotland där den upptäcktes på 1940-talet och totalt är känd från fyra lokaler. Eftersökt 2009 på 27 lokaler inklusive de kända lokalerna, men endast funnen på en lokal. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i Sverige på Inula, såväl luddkrissla (I. britannica) som krissla (I. salicina). I Mellaneuropa anges arten vara knuten till brunkrissla (Inula conyza), loppört (Pulicaria dysenterica) och stånds (Senecio jacobaea). På kalkrik, fuktig mark i öppna eller svagt beskuggade lägen. På Gotland är arten bl.a. funnen på utdikad, igenväxande kärrmark. Larven lever fritt på värdväxtens blad. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna uppträder från augusti. De övervintrar och fortplantar sig under våren och försommaren följande år. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
· luddkrissla
· luddkrissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Pilemostoma, Art Pilemostoma fastuosum (Schaller, 1783) Synonymer Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på olika arter av krissla, främst på fuktängar. Endast påträffad på Gotland där den upptäcktes på 1940-talet och totalt är känd från fyra lokaler. Eftersökt 2009 på 27 lokaler inklusive de kända lokalerna, men endast funnen på en lokal. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En 4.5-6 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Grundfärgen är tegelröd, översidan med spridda svarta fläckar, som på täckvingarna är grupperade i tre längsrader, en längs sömmen och vardera en längs sidorna. Ben och antenner är svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pilemostoma fastuosum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pilemostoma fastuosum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast påträffad på Gotland där den upptäcktes på 1940-talet och är känd från ett fåtal lokaler, de flesta belägna längs öns västkust. Arten eftersöktes 2009 på 27 lokaler inklusive de kända lokalerna, men påträffades då bara på en enda lokal. Senare är dock ytterligare några lokaler påträffade. Närmast har arten funnits i Danmark där den anses regionalt utdöd. Den saknas i de övriga nordiska länderna liksom i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Pilemostoma  
 • Art
  Pilemostoma fastuosum(Schaller, 1783)
  Synonymer
  Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)

Lever i Sverige på Inula, såväl luddkrissla (I. britannica) som krissla (I. salicina). I Mellaneuropa anges arten vara knuten till brunkrissla (Inula conyza), loppört (Pulicaria dysenterica) och stånds (Senecio jacobaea). På kalkrik, fuktig mark i öppna eller svagt beskuggade lägen. På Gotland är arten bl.a. funnen på utdikad, igenväxande kärrmark. Larven lever fritt på värdväxtens blad. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna uppträder från augusti. De övervintrar och fortplantar sig under våren och försommaren följande år. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
· luddkrissla - Inula britannica (Viktig)
Förekomsten av luddkrissla på Gotland är splittrad. Genom att pantersköldbaggen saknar flygförmåga är förekomsterna därför isolerade och populationen starkt fragmenterad.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Naturvårdsåtgärder som gynnar värdväxten bör övervägas.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012, Håkan Ljungberg 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Pilemostoma  
 • Art
  Pilemostoma fastuosum, (Schaller, 1783)
  Synonymer
  Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012, Håkan Ljungberg 2016.