Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgärtmussla

Organismgrupp Blötdjur, Limniska musslor Pisidium tenuilineatum
Dvärgärtmussla Blötdjur, Limniska musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. tenuilineatum är en av de minsta och når en höjd av endast 1,5-2,1 mm och en längd av 1,7-2,25 mm. Skalet är tunt, ljust hornfärgat-gulvitt och matt (ej glänsande) med fina, tätt liggande ribbor. Skalformen är jämt oval med umbo (skalbucklan) förskjuten åt höger (posterior), tvärsnitt bukigt, rundat. Låsplatta välutbildad, smalare i mitten, tydligt bredare åt sidorna. Lateraltänder välutbildade, speciellt A1 och P1 (höger skalhalva), A1 droppformat utskjutande. Förväxling kan lätt ske med små former av Pisidium subtruncatum (sk ’f. tenuilineatiformis’).
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgärtmussla Observationer i Sverige för dvärgärtmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredning sträcker sig från södra Sverige till Marocko. I väster når den England och i öster Balkan, Turkiet och södra Ryssland. Den har påträffats på 1 700 möh i Marocko. Det finns stora luckor i utbredningen och arten är nästan överallt mycket sällsynt, med små, isolerade populationer. I Sverige har den endast påträffats på tre lokaler i Småland och Västergötland, senast på 40-talet. Dessa lokaler utgör en del av artens nordgräns. P. tenuilineatum är såväl mycket sällsynt som lätt att förbise. Ett finmaskigt nät är nödvändigt för att den skall komma med vid insamlingar. Vi vet inget om artens status i Sverige idag, men eftersom den gått tillbaka i stora delar av sitt totala utbredningsområde finns anledning att befara att så också är fallet här.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten förekommer i åar, bäckar och kanaler (både i strömmande och mera lugna partier), liksom i litoralzonen av sjöar och i dammar. 3-4 svenska fynd i Småland-Västergötland, ekologiskt ganska splittrade, mest i medelstora vattendrag + i Vättern. Troligen på absoluta N-gränsen av sin utbredning. Endast äldre fynd, senast sedd på 1950-talet. Arten bör aktivt eftersökas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten förekommer i floder, bäckar och kanaler (både i strömmande och mera lugna partier), liksom i litoralzonen av sjöar och i dammar. I Sverige har två av fynden gjorts i sjöar, ett i en större å. Arten har höga krav på rent, klart, kalkrikt vatten. Man finner den ofta i finsediment i vattendragens kantzoner. Populationerna är ofta individfattiga. Likt de flesta musslor får arten sin näring genom att filtrera organiska partiklar från vattnet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Sphaeriidae (ärtmusslor), Släkte Pisidium, Art Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 - dvärgärtmussla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten förekommer i åar, bäckar och kanaler (både i strömmande och mera lugna partier), liksom i litoralzonen av sjöar och i dammar. 3-4 svenska fynd i Småland-Västergötland, ekologiskt ganska splittrade, mest i medelstora vattendrag + i Vättern. Troligen på absoluta N-gränsen av sin utbredning. Endast äldre fynd, senast sedd på 1950-talet. Arten bör aktivt eftersökas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. tenuilineatum är en av de minsta och når en höjd av endast 1,5-2,1 mm och en längd av 1,7-2,25 mm. Skalet är tunt, ljust hornfärgat-gulvitt och matt (ej glänsande) med fina, tätt liggande ribbor. Skalformen är jämt oval med umbo (skalbucklan) förskjuten åt höger (posterior), tvärsnitt bukigt, rundat. Låsplatta välutbildad, smalare i mitten, tydligt bredare åt sidorna. Lateraltänder välutbildade, speciellt A1 och P1 (höger skalhalva), A1 droppformat utskjutande. Förväxling kan lätt ske med små former av Pisidium subtruncatum (sk ’f. tenuilineatiformis’).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgärtmussla

Länsvis förekomst och status för dvärgärtmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgärtmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Artens totala utbredning sträcker sig från södra Sverige till Marocko. I väster når den England och i öster Balkan, Turkiet och södra Ryssland. Den har påträffats på 1 700 möh i Marocko. Det finns stora luckor i utbredningen och arten är nästan överallt mycket sällsynt, med små, isolerade populationer. I Sverige har den endast påträffats på tre lokaler i Småland och Västergötland, senast på 40-talet. Dessa lokaler utgör en del av artens nordgräns. P. tenuilineatum är såväl mycket sällsynt som lätt att förbise. Ett finmaskigt nät är nödvändigt för att den skall komma med vid insamlingar. Vi vet inget om artens status i Sverige idag, men eftersom den gått tillbaka i stora delar av sitt totala utbredningsområde finns anledning att befara att så också är fallet här.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium tenuilineatumStelfox, 1918 - dvärgärtmussla

Arten förekommer i floder, bäckar och kanaler (både i strömmande och mera lugna partier), liksom i litoralzonen av sjöar och i dammar. I Sverige har två av fynden gjorts i sjöar, ett i en större å. Arten har höga krav på rent, klart, kalkrikt vatten. Man finner den ofta i finsediment i vattendragens kantzoner. Populationerna är ofta individfattiga. Likt de flesta musslor får arten sin näring genom att filtrera organiska partiklar från vattnet.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
I hela utbredningsområdet utgör utdikning, igenläggning av dammar och diken samt av övergödning hot mot arten. Halten av orthofosfater anges vara en begränsande faktor i Storbritannien. De individfattiga populationerna gör den särskilt sårbar. I Sverige är arten naturligt sällsynt och dess splittrade utbredning och få lokaler gör att den kan slås ut av slumpmässiga skäl.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Återinventera samtliga tidigare kända lokaler. Om arten kvarlever bör lokalerna skyddas. Ärtmusslor som, i miljöövervakningssammanhang, samlats in på lämpliga lokaler, bör artbestämmas.

Glöer, P. & Meier-Brook, C. 2003. Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 13. omarbetade upplagan. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg. 134 sid.

Killeen, I. J., Aldridge, D. & Oliver, G. 2004. Freshwater bivalves of Britain and Ireland. – Aids to Identification in Difficult groups of Animals and plants (AIDGAP), Occassional Publication 82. 114 sid.

Killeen, I. J. & Williams, S. B. 2000. Status and distribution of Pisidium tenuilineatum in the River Wharfe. The Naturalist 124: 101-106.

Kuiper, J. G. J, Økland, K. A., Knudsen, J., Koli, L., von Proschwitz, T. & Valovirta, I. 1989. Geographical distribution of the small mussels (Sphaeriidae) in North Europe (Denmark, Faroes, Finland, Iceland, Norway and Sweden). Annales zoologici Fennici. 26:2. 73-101.

Odhner, N. H. 1940. Über Pisidien aus Süd-Schweden. Arkiv för Zoologi 32A (11): 1-16+1 plansch.

Zettler, M. L. & Glöer, P. 2006. Zur Ökologie und Morphologie der Sphaeriidae der Norddeutschen Tiefebene.

Heldia 6 (Sonderheft 8) 61 sid + planscher.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium tenuilineatum, Stelfox, 1918 - dvärgärtmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ulf Bjelke 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.