Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Placusa pumilio

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Placusa pumilio
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart, täckvingar ljusare bruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Placusa pumilio Observationer i Sverige för Placusa pumilio
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne och Blekinge. Endast två fynd är kända, ett gammalt från Skåne och ett sentida från västra Blekinge (Mjällby 2000), men arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen under svampig bark på döda träd av flera olika trädslag, t.ex. ek, björk, bok, poppel, pil och tall. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen under svampig bark på döda träd av flera olika trädslag, t.ex. ek, björk, bok, poppel, pil och tall. I Danmark är arten funnen talrikt under barken av på marken liggande ekgrenar med angrepp av barkborren Trypodendron domesticum. Fullbildade individer är i Norden påträffade under maj-juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Placusa, Art Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är funnen under svampig bark på döda träd av flera olika trädslag, t.ex. ek, björk, bok, poppel, pil och tall. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 1,5–2 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart, täckvingar ljusare bruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Placusa pumilio

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Placusa pumilio

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne och Blekinge. Endast två fynd är kända, ett gammalt från Skåne och ett sentida från västra Blekinge (Mjällby 2000), men arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Placusini  
 • Släkte
  Placusa  
 • Art
  Placusa pumilio(Gravenhorst, 1802)

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen under svampig bark på döda träd av flera olika trädslag, t.ex. ek, björk, bok, poppel, pil och tall. I Danmark är arten funnen talrikt under barken av på marken liggande ekgrenar med angrepp av barkborren Trypodendron domesticum. Fullbildade individer är i Norden påträffade under maj-juni.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Artens status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskapsläge. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Placusini  
 • Släkte
  Placusa  
 • Art
  Placusa pumilio, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.