Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Erotides cosnardi

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Erotides cosnardi
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt, svart skalbagge med gulbruna täckvingar samt gulbrun halssköld med en mörk fläck mittpå. Täckvingarna har tydliga längsgående ribbor med rader av fyrkantiga gropar emellan. Halsskölden är starkt kvadratisk med två längs- och en tvärribba, vilka möts på mitten. Den tvärgående ribban delas i två delar av de längsgående. Antennerna är långa och kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Erotides cosnardi Observationer i Sverige för Erotides cosnardi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Östergötland. Närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utvecklas i murken ved av gamla högstubbar och lågor av ädellövträd, främst bok. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fuktig, murken ved i gamla högstubbar och lågor av ädellövträd, främst bok. Arten är mest påträffad i äldre bokbestånd, men också sekundärt i anslutning till gamla sågspånshögar. Även i Danmark är arten nästan undantagslöst funna i gamla, döda bokar. Larverna är tröga och lever möjligen som rovdjur på insektslarver och andra evertebrater. Den fullbildade skalbaggen visar sig framme från slutet av maj till slutet av juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
· svampar
· svampar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Lycidae (rödvingebaggar), Släkte Erotides, Art Erotides cosnardi (Chevrolat, 1829) Synonymer Dictyopterus cosnardi (Chevrolat, 1829), Platycis cosnardi (Chevrolat, 1829)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utvecklas i murken ved av gamla högstubbar och lågor av ädellövträd, främst bok. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En platt, svart skalbagge med gulbruna täckvingar samt gulbrun halssköld med en mörk fläck mittpå. Täckvingarna har tydliga längsgående ribbor med rader av fyrkantiga gropar emellan. Halsskölden är starkt kvadratisk med två längs- och en tvärribba, vilka möts på mitten. Den tvärgående ribban delas i två delar av de längsgående. Antennerna är långa och kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Erotides cosnardi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Erotides cosnardi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Östergötland. Närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Lycidae - rödvingebaggar 
 • Underfamilj
  Erotinae  
 • Tribus
  Erotini  
 • Släkte
  Erotides  
 • Art
  Erotides cosnardi(Chevrolat, 1829)
  Synonymer
  Dictyopterus cosnardi (Chevrolat, 1829)
  Platycis cosnardi (Chevrolat, 1829)

Larvutvecklingen sker i fuktig, murken ved i gamla högstubbar och lågor av ädellövträd, främst bok. Arten är mest påträffad i äldre bokbestånd, men också sekundärt i anslutning till gamla sågspånshögar. Även i Danmark är arten nästan undantagslöst funna i gamla, döda bokar. Larverna är tröga och lever möjligen som rovdjur på insektslarver och andra evertebrater. Den fullbildade skalbaggen visar sig framme från slutet av maj till slutet av juni.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Har betydelse)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är i Sverige främst påträffad i anslutning till gamla bokbestånd med grov, död ved. Dylika lokaler finns idag endast på en sammalagd yta av några tiotals hektar i hela landet. Artens möjlighet att överleva på längre sikt är därmed ytterst begränsad, och inskränker sig sannolikt geografiskt till Skäralidsravinen och Biskopstorp.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla gamla bokbestånd med inslag av döda lågor och högstubbar måste bevaras i landet. Man bör även spara en del av skärmträden som naturvårdsträd vid föryngring av bok, så att de kan växa in i det nya beståndet och så småningom leverera grov, död ved. Dessutom måste den totala arealen äldre skyddade bokbestånd öka i landet om vi på längre sikt ska kunna behålla den artrika faunan som är knuten till dessa skogar.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 200.

Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer Bd III:6–8. München Palm, T. 1931. Om Coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 68.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 236.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Lycidae - rödvingebaggar 
 • Underfamilj
  Erotinae  
 • Tribus
  Erotini  
 • Släkte
  Erotides  
 • Art
  Erotides cosnardi, (Chevrolat, 1829)
  Synonymer
  Dictyopterus cosnardi (Chevrolat, 1829)
  Platycis cosnardi (Chevrolat, 1829)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.