Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Platysoma compressum

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Platysoma compressum
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt, blanksvart och ganska långsträckt art som är 4 mm lång. Den har mycket kraftiga ben och antenner. De breda skenbenen är försedda med kraftiga tänder på utsidan. Halssköldens sidor och framkant har en tydlig fåra. Täckvingarna har tre hellånga och en förkortad fåra. De två sista rygglederna sticker fram bakom täckvingarna. Antennerna hålls ofta lätt vinkelböjda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Platysoma compressum Observationer i Sverige för Platysoma compressum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Sibirien, Kaukasus och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever som rovdjur under barken på nyligen döda lövträd, bl.a. bok och asp. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever under barken på nyligen döda lövträd med angrepp av långhorningar och andra insekter. Främst på bok, även asp, mer sällan även på ek och björk. Den lever främst i vindfällda, något solexponerade stammar som varit döda några år.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Platysoma, Art Platysoma compressum (Herbst, 1783) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever som rovdjur under barken på nyligen döda lövträd, bl.a. bok och asp. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En platt, blanksvart och ganska långsträckt art som är 4 mm lång. Den har mycket kraftiga ben och antenner. De breda skenbenen är försedda med kraftiga tänder på utsidan. Halssköldens sidor och framkant har en tydlig fåra. Täckvingarna har tre hellånga och en förkortad fåra. De två sista rygglederna sticker fram bakom täckvingarna. Antennerna hålls ofta lätt vinkelböjda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Platysoma compressum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Platysoma compressum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Sibirien, Kaukasus och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma compressum(Herbst, 1783)

Ett rovdjur som lever under barken på nyligen döda lövträd med angrepp av långhorningar och andra insekter. Främst på bok, även asp, mer sällan även på ek och björk. Den lever främst i vindfällda, något solexponerade stammar som varit döda några år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Missgynnas av avverkning av äldre lövträdsbestånd, särskilt bokskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla bokbestånd i Sydsverige bör avsättas som reservat.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma compressum, (Herbst, 1783)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.