Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plectophloeus nitidus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Plectophloeus nitidus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun långsmal art som är 1,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Huvudet är ganska brett byggt och har en bågböjd fåra. På halsskölden finns både en tvär- och en längsfåra. Täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, har vardera en kort och en lång längsfåra. Plectophloeus-arterna är så lika varandra att specialisthjälp krävs för säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plectophloeus nitidus Observationer i Sverige för Plectophloeus nitidus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västmanland. Närmast i Danmark, Finland och Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i mulm och påträffas mest inne i stamhåligheter i grova ekar. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i mulm och lätt fuktig, rödmurken ved i ihåliga gamla ekar, ibland tillsammans med trädboende myror (särskilt träjordmyra Lasius brunneus). Vid enstaka tillfällen har arten även påträffats i ihåliga lindar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Plectophloeus, Art Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1858) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i mulm och påträffas mest inne i stamhåligheter i grova ekar. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En rödbrun långsmal art som är 1,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Huvudet är ganska brett byggt och har en bågböjd fåra. På halsskölden finns både en tvär- och en längsfåra. Täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, har vardera en kort och en lång längsfåra. Plectophloeus-arterna är så lika varandra att specialisthjälp krävs för säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plectophloeus nitidus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plectophloeus nitidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västmanland. Närmast i Danmark, Finland och Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Plectophloeus  
 • Art
  Plectophloeus nitidus(Fairmaire, 1858)

Lever i mulm och lätt fuktig, rödmurken ved i ihåliga gamla ekar, ibland tillsammans med trädboende myror (särskilt träjordmyra Lasius brunneus). Vid enstaka tillfällen har arten även påträffats i ihåliga lindar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten förekommer i områden med grova ädellövträd och har en mycket lokal utbredning. Den hotas av att gamla ihåliga lövträd blir allt sällsyntare på grund av rationellt skogsbruk, av att gamla naturbetesmarker växer igen och av att för arten lämpliga träd i parker och alléer fälls. Ett annat långsiktigt problem är ett generationsglapp i vissa trädbestånd som i framtiden kan leda till brist på lämpligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla ihåliga träd, i synnerhet ekar, bör friställas i igenväxande hagmarker och sparas vid avverkningar. Vi bör även tänka på hur vårt landskap kommer att se ut om några sekler och redan idag börja planera för kommande tiders hålträd. Det är dessutom viktigt att alléer successivt föryngras och att gamla träd tillåts stå kvar även när de är döende och döda (efter att de säkerhetsbeskurits).

Gillerfors, G. 1973. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 94: 45–47.

Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2. Ent. Tidskr. 103: 73–77.

Jansson, N. 1997. Vedskalbaggsfaunan i två ekområden i Örebro län. Länsstyrelsen Örebro län. Rapport 1997:22.

Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. Ent. Tidskr. 87: 50–55.

Lundberg, S., Baranowski, R., Nylander, U. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 286–289.

Palm, T. 1950. För Sverige nya Coleoptera. XI. Ent. Tidskr. 71: 124–128.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000, Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Plectophloeus  
 • Art
  Plectophloeus nitidus, (Fairmaire, 1858)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000, Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.