Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plectophloeus nubigena

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Plectophloeus nubigena
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun långsmal art som är 1,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Huvudet är ganska brett byggt och har en bågböjd fåra. På halsskölden finns både en tvär- och en längsfåra. Täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, har vardera en kort och en lång längsfåra. Plectophloeus-arterna är så lika varandra att specialisthjälp krävs för säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plectophloeus nubigena Observationer i Sverige för Plectophloeus nubigena
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28000 (25000-31000) km² och förekomstarean (AOO) till 480 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Plectophloeus, Art Plectophloeus nubigena (Reitter, 1877) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28000 (25000-31000) km² och förekomstarean (AOO) till 480 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En rödbrun långsmal art som är 1,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Huvudet är ganska brett byggt och har en bågböjd fåra. På halsskölden finns både en tvär- och en längsfåra. Täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, har vardera en kort och en lång längsfåra. Plectophloeus-arterna är så lika varandra att specialisthjälp krävs för säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plectophloeus nubigena

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plectophloeus nubigena

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Plectophloeus  
 • Art
  Plectophloeus nubigena(Reitter, 1877)

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Passande bestånd för arten, i synnerhet gamla orörda bokskogar, är numera mycket ovanliga.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla återstående gamla bokbestånd bör fredas. Döda stubbar, lågor och ihåliga träd bör ej städas bort. För Plectophloeus nubigena är det av särskild vikt att förekomstplatserna vid Maltesholm och Degeberga i Skåne snarast skyddas.

Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. Ent. Tidskr. 101: 99–106.

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad.

Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2. Ent. Tidskr. 103: 73–77.

Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. Ent. Tidskr. 87: 50–55.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Plectophloeus  
 • Art
  Plectophloeus nubigena, (Reitter, 1877)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.