Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plegaderus saucius

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Plegaderus saucius
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rund blanksvart art som är 2 mm lång. Benen är påfallande kraftiga och skenbenen är platta och breda. Antennernas tre yttersta leder är bildar en tydlig klubba. Halsskölden är på sidorna försedd med djupa längsfåror samt en tydlig tvärfåra på mitten. På täckvingarnas basala del finns även några korta längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plegaderus saucius Observationer i Sverige för Plegaderus saucius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Norrbotten. Arten saknas i Danmark men är funnen i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c; B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever under barken på döda eller döende barrträd angripna av andra insekter, främst barkborrar. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c+3c; B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever under barken på döda eller döende barrträd angripna av andra insekter, främst barkborrar, i vilkas gångsystem arten uppehåller sig.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Plegaderus, Art Plegaderus saucius Erichson, 1834 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c; B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever under barken på döda eller döende barrträd angripna av andra insekter, främst barkborrar. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c+3c; B2ab(iii,iv)).
En rund blanksvart art som är 2 mm lång. Benen är påfallande kraftiga och skenbenen är platta och breda. Antennernas tre yttersta leder är bildar en tydlig klubba. Halsskölden är på sidorna försedd med djupa längsfåror samt en tydlig tvärfåra på mitten. På täckvingarnas basala del finns även några korta längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plegaderus saucius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plegaderus saucius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Norrbotten. Arten saknas i Danmark men är funnen i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus sauciusErichson, 1834

Ett rovdjur som lever under barken på döda eller döende barrträd angripna av andra insekter, främst barkborrar, i vilkas gångsystem arten uppehåller sig.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Mycket tyder på att arten är bunden till naturskogar och har speciella krav som inte kan tillgodoses genom normalt, rationellt skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Naturskogar med barrträd bör skyddas i hela landet. Likaså bör vindfällen och stående, barkborreangripna träd sparas i lämplig omfattning.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 133–140.

Jansson, A. 1924. Coleopterologiska bidrag. 8–9. Ent. Tidskr. 45: 145–159.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 13–79.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus saucius, Erichson, 1834
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.