Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Podalonia luffii

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Podalonia luffii
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Podalonia innehåller tre svenska arter som alla är värmeälskande och förekommer i sandiga områden. De är påfallande kraftigt byggda med stort avrundat rektangulärt huvud och långa käkar. Benen är långa och kraftiga och bakkroppen är långt skaftad. Den 16–20 mm långa kroppen är svart förutom främre halvan av bakkroppen som är röd. Honan av P. luffii skiljer sig från sina båda släktingar på att framtarsernas leder är assymetriskt utvidgade med mycket välutvecklade grävborst. Hanens käkar (mandibler) är rödfärgade centralt. Arten kan bestämmas med hjälp av Lomholdt (1975).
Utbredning
Länsvis förekomst för Podalonia luffii Observationer i Sverige för Podalonia luffii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Aktuella populationer finns på Gotland och i sydöstra Skåne (Vitemölla, Löderup) och äldre fynd är kända från Halland (Harplinge). Arten är känd från Europas atlantkuster, Nordsjön och Östersjöns södra kuster, samt från stäppområden i östra Europa till Kazakstan. Den räknas som Starkt hotad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer på havsstrandsdyner och känd från Halland, Skåne och Gotland. Trots artens iögonenfallande storlek och uppträdande finns sannolikt ett visst mörkertal pga. svårigheter att skilja den från närstående arter i fält. Badturism, exploatering samt igenplantering/ igenväxning av kustnära dyner och sandfält har minskat habitatareal och habitatkvalitet och gjort att kvarvarande populationer blivit mer isolerade och i vissa områden troligen kraftigt fragmenterade. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 26 (13-42). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (20000-47500) km² och förekomstarean (AOO) till 104 (52-168) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bygger sina bon i kustnära sanddyner. Bona förses med marklevande fjärilslarver av nattflysläktet Agrotis (Blösch 2000). Den förekommer i regel inte där de övriga två arterna P. affinis och P. hirsuta påträffas. Liksom gräshoppsstekeln Sphex funerarius, som hör hemma på liknande lokaler, är arten möjligen en värmerelikt i Norden.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· Agrotis
· Agrotis
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Sphecidae, Släkte Podalonia, Art Podalonia luffii Saunders, 1903 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer på havsstrandsdyner och känd från Halland, Skåne och Gotland. Trots artens iögonenfallande storlek och uppträdande finns sannolikt ett visst mörkertal pga. svårigheter att skilja den från närstående arter i fält. Badturism, exploatering samt igenplantering/ igenväxning av kustnära dyner och sandfält har minskat habitatareal och habitatkvalitet och gjort att kvarvarande populationer blivit mer isolerade och i vissa områden troligen kraftigt fragmenterade. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 26 (13-42). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (20000-47500) km² och förekomstarean (AOO) till 104 (52-168) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Åtgärdsprogram Fastställt
Släktet Podalonia innehåller tre svenska arter som alla är värmeälskande och förekommer i sandiga områden. De är påfallande kraftigt byggda med stort avrundat rektangulärt huvud och långa käkar. Benen är långa och kraftiga och bakkroppen är långt skaftad. Den 16–20 mm långa kroppen är svart förutom främre halvan av bakkroppen som är röd. Honan av P. luffii skiljer sig från sina båda släktingar på att framtarsernas leder är assymetriskt utvidgade med mycket välutvecklade grävborst. Hanens käkar (mandibler) är rödfärgade centralt. Arten kan bestämmas med hjälp av Lomholdt (1975).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Podalonia luffii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Podalonia luffii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Aktuella populationer finns på Gotland och i sydöstra Skåne (Vitemölla, Löderup) och äldre fynd är kända från Halland (Harplinge). Arten är känd från Europas atlantkuster, Nordsjön och Östersjöns södra kuster, samt från stäppområden i östra Europa till Kazakstan. Den räknas som Starkt hotad i Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Sphecidae  
 • Underfamilj
  Ammophilinae  
 • Tribus
  Ammophiliini  
 • Släkte
  Podalonia  
 • Art
  Podalonia luffiiSaunders, 1903

Arten bygger sina bon i kustnära sanddyner. Bona förses med marklevande fjärilslarver av nattflysläktet Agrotis (Blösch 2000). Den förekommer i regel inte där de övriga två arterna P. affinis och P. hirsuta påträffas. Liksom gräshoppsstekeln Sphex funerarius, som hör hemma på liknande lokaler, är arten möjligen en värmerelikt i Norden.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Igenplantering, igenväxning och exploatering av kustnära sanddynområden är de största hoten för arten. Tramp och annan störning från badturister kan förstöra boområden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Skydd mot igenplantering och exploatering (bebyggelse och badturism) av lokaler där arten påträffas. Dyner med boplatser som hotas av överväxning bör friläggas i omgångar (aldrig alla samma år eftersom det skulle kunna förstöra för många bon). Bortröjning av buskage av främst vresros Rosa rugosa och tall är en restaureringsåtgärd som är akut på flera av lokalerna.

Åtgärdsprogram Fastställt

Blab, J., Nowak, E. & Trautmann, W. 1984. Rote Liste der Gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Greven (Kilda-Verlag).

Blösch, M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. Die Tierwelt Deutschlands, 71. Teil. Goecke & Evers, Keltern.

Lomholdt, O. 1976. The Sphecidae of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4: 1–452.

Schmidt, K. 1983. Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs IV. Pemphredoninae und Trypoxylonini. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 219–304.

Westrich, P. & Schmidt, K. 1985. Rote Liste der Stechimmen Baden-Württembergs. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 93–120.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Nilsson 1991, Rev. Björn Cederberg 2002, Sven Hellqvist 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Sphecidae  
 • Underfamilj
  Ammophilinae  
 • Tribus
  Ammophiliini  
 • Släkte
  Podalonia  
 • Art
  Podalonia luffii, Saunders, 1903
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Nilsson 1991, Rev. Björn Cederberg 2002, Sven Hellqvist 2010.