Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Priobium carpini

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Priobium carpini
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5 mm lång mörkbrun, tätt behårad, cylindriskt och långsmalt byggd skalbagge. Halsskölden är högt välvd och skyler en stor del av huvudet. Täckvingarna är försedda med tydliga punktrader. Benen och antennerna är kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Priobium carpini Observationer i Sverige för Priobium carpini
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Arten är även påträffad i Danmark och Finland samt i Karelen, Lettland och Litauen. Den finns dessutom i Mellan- och Sydeuropa samt österut i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker vanligen i torrt, dött barrträdsvirke. De svenska fynden är främst gjorda i byggnadsvirke i gamla hus. Arten är dock även tagen utomhus, där den främst är påträffad i lövträdsvirke; huvudsakligen björk men även poppel, avenbok och körsbär. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1000-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker vanligen i torr, död barrträdsved. De svenska fynden är främst gjorda i byggnadsvirke i gamla hus. Arten är dock även påträffad utomhus, främst i lövträdsved, huvudsakligen av björk men även poppel, avenbok och körsbärsträ. Larvutvecklingen sträcker sig förmodligen över två år. En del fullvuxna larver förpuppar sig troligen redan på hösten, varvid den fullbildade skalbaggen övervintrar i veden. Den kan sedan påträffas framme på det angripna virket från maj till augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hägg
· hägg
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Priobium, Art Priobium carpini (Herbst, 1793) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker vanligen i torrt, dött barrträdsvirke. De svenska fynden är främst gjorda i byggnadsvirke i gamla hus. Arten är dock även tagen utomhus, där den främst är påträffad i lövträdsvirke; huvudsakligen björk men även poppel, avenbok och körsbär. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1000-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En 5 mm lång mörkbrun, tätt behårad, cylindriskt och långsmalt byggd skalbagge. Halsskölden är högt välvd och skyler en stor del av huvudet. Täckvingarna är försedda med tydliga punktrader. Benen och antennerna är kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Priobium carpini

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Priobium carpini

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Arten är även påträffad i Danmark och Finland samt i Karelen, Lettland och Litauen. Den finns dessutom i Mellan- och Sydeuropa samt österut i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Hadrobregmini  
 • Släkte
  Priobium  
 • Art
  Priobium carpini(Herbst, 1793)

Larvutvecklingen sker vanligen i torr, död barrträdsved. De svenska fynden är främst gjorda i byggnadsvirke i gamla hus. Arten är dock även påträffad utomhus, främst i lövträdsved, huvudsakligen av björk men även poppel, avenbok och körsbärsträ. Larvutvecklingen sträcker sig förmodligen över två år. En del fullvuxna larver förpuppar sig troligen redan på hösten, varvid den fullbildade skalbaggen övervintrar i veden. Den kan sedan påträffas framme på det angripna virket från maj till augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Bristen på gammal död ved, i form av såväl grövre byggnadsvirke som död, torr ved ute i naturen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Spar mer död ved, både av löv- och barrträd ute i naturen. Bevara gamla träbyggnader, även inne i städer.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas. Vol. 8: 48.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 299.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 277.

Palmén, E. 1946. Materialien zur Kenntnis der Käferfauna in westlichen Swirgebiet. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 65(3): 65–66.

Saalas, U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands II. Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser. A. Tom. 22. Nr. 1: 224.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Hadrobregmini  
 • Släkte
  Priobium  
 • Art
  Priobium carpini, (Herbst, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.