Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Prostomis mandibularis

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Prostomis mandibularis
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 6 mm lång, platt, gulbrun skalbagge med korta antenner. Käkarna är mycket stora och framåtsträckta, vilket ger arten ett egendomligt och mycket karaktäristiskt utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för Prostomis mandibularis Observationer i Sverige för Prostomis mandibularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotska Sandön. Den aktuella utbredningen är starkt splittrad och förutom på Gotska Sandön finns sentida fynd endast från en lokal i Skåne (Skäralid) och en lokal i östra Småland (Hornsöområdet). Artens förekomst är ofta begränsad till några få lämpliga lågor på varje lokal, endast på delar av Gotska Sandön har arten individtätare populationer. Arten finns dessutom fortfarande kvar på någon av sina gamla lokaler i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Georgien och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i rödmurken fuktig gammal ved, främst i grova lågor av tall och ek. Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotska Sandön. Förutom på Gotska Sandön fins sentida fynd endast från en lokal i Skåne (Söderåsen) och en lokal i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (8-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (32-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i brunrötad, fuktig, starkt nedbruten ved, främst i grova lågor av tall och ek. Larvutvecklingen är flerårig, och den fullbildade skalbaggen övervintrar. Samma stam kan utnyttjas under en följd av år, och den av arten bearbetade veden antar så småningom en nästan jordliknande konsistens. Larver av olika stadier kan påträffas tillsammans med fullbildade individer inne i den lätt uppskivbara veden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Prostomidae (plattkäkbaggar), Släkte Prostomis, Art Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i rödmurken fuktig gammal ved, främst i grova lågor av tall och ek. Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotska Sandön. Förutom på Gotska Sandön fins sentida fynd endast från en lokal i Skåne (Söderåsen) och en lokal i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (8-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (32-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En cirka 6 mm lång, platt, gulbrun skalbagge med korta antenner. Käkarna är mycket stora och framåtsträckta, vilket ger arten ett egendomligt och mycket karaktäristiskt utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Prostomis mandibularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Prostomis mandibularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotska Sandön. Den aktuella utbredningen är starkt splittrad och förutom på Gotska Sandön finns sentida fynd endast från en lokal i Skåne (Skäralid) och en lokal i östra Småland (Hornsöområdet). Artens förekomst är ofta begränsad till några få lämpliga lågor på varje lokal, endast på delar av Gotska Sandön har arten individtätare populationer. Arten finns dessutom fortfarande kvar på någon av sina gamla lokaler i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Georgien och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Prostomidae - plattkäkbaggar 
 • Släkte
  Prostomis  
 • Art
  Prostomis mandibularis(Fabricius, 1801)

Larvutvecklingen sker i brunrötad, fuktig, starkt nedbruten ved, främst i grova lågor av tall och ek. Larvutvecklingen är flerårig, och den fullbildade skalbaggen övervintrar. Samma stam kan utnyttjas under en följd av år, och den av arten bearbetade veden antar så småningom en nästan jordliknande konsistens. Larver av olika stadier kan påträffas tillsammans med fullbildade individer inne i den lätt uppskivbara veden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Genom att P. mandibularis endast förekommer inom små och areellt begränsade områden löper arten på längre sikt stor risk att helt försvinna från de flesta av sina lokaler. Bristen på lämplig död ved är det största hotet. Trots att tiotals grövre stambitar finns på en lokal kanske endast en enda av dem erbjuder den speciella vedtyp som arten kräver.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På de få lokaler där arten fortfarande finns kvar bör allt göras för att säkra dess framtida utvecklingsmöjligheter. Enstaka träd bör fällas redan nu för att trygga tillgången på passande ved i framtiden.

Åtgärdsprogram Fastställt

Jansson, A. 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. Ent. Tidskr. 71: 217–218.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 91.

Martin, O. 1995. Forslag til artsblad for en rödlisted art. Entom. Meddel. 63: 57–59.

Palm T. 1959. Die Holz- und Ridenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 262.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Prostomidae - plattkäkbaggar 
 • Släkte
  Prostomis  
 • Art
  Prostomis mandibularis, (Fabricius, 1801)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.