Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pseudocleonus grammicus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Pseudocleonus grammicus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9–11 mm lång vivel med långsträckt spolformig kropp med långa, slanka ben. Kroppen är svart med översidan glest täckt av en grå, något skäckig behåring och liksom pudrad av ett brunaktigt sekret. Den bruna färgen skavs mycket lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pseudocleonus grammicus Observationer i Sverige för Pseudocleonus grammicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från några näraliggande lokaler på Omberg i Östergötland. Tidigaste noteringen är från första hälften av 1800-talet och arten har sedan dess noterats vid flera tillfällen, även sentida (Palm 1954, Lennartsson 2010). Den svenska förekomsten är helt isolerad – arten är ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Även i Tyskland är arten sällsynt och begränsad till värmelokaler i de södra och mellersta delarna, norrut till Mecklenburg. Världsutbredningen omfattar södra, mellersta och östra delarna av Europa samt Nordafrika (Lennartsson 2010, Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i rötterna av korgblommiga växter på öppna, torra marker. I Sverige är fullbildade skalbaggar observerade under eller på fältmalört (Artemisia campestris), rödklint (Centaurea jacea) och väddklint (Centaurea scabiosa). Svenska fynd föreligger från slutet av 1800-talet och framöver och endast från två skilda lokaler på Omberg i Östergötland. De svenska lokalerna är branta, solexponerade sluttningar mot syd eller sydväst med ett extremt mikroklimat. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (50-400) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på fleråriga korgblommiga växter, i Sverige troligen främst gamla och starkt förvedade exemplar av fältmalört (Artemisia campestris). Fullbildade skalbaggar är även observerade på eller under rödklint (Centaurea jacea) och väddklint (Centaurea scabiosa). De svenska lokalerna för arten utgörs av branta, solexponerade sluttningar mot syd eller sydväst med ett extremt mikroklimat. En av de svenska förekomsterna fanns i ett igenväxande grustag, en annan i en sydvänd bergbrant. Larverna utvecklas i gallbildningar på värdväxtens rötter. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. Arten saknar flygförmåga (Lennartsson 2010, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· klintar
· klintar
· malörter
· malörter
· rödklint
· rödklint
· väddklint
· väddklint
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Pseudocleonus, Art Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789) Synonymer stäppspolvivel

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i rötterna av korgblommiga växter på öppna, torra marker. I Sverige är fullbildade skalbaggar observerade under eller på fältmalört (Artemisia campestris), rödklint (Centaurea jacea) och väddklint (Centaurea scabiosa). Svenska fynd föreligger från slutet av 1800-talet och framöver och endast från två skilda lokaler på Omberg i Östergötland. De svenska lokalerna är branta, solexponerade sluttningar mot syd eller sydväst med ett extremt mikroklimat. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (50-400) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En 9–11 mm lång vivel med långsträckt spolformig kropp med långa, slanka ben. Kroppen är svart med översidan glest täckt av en grå, något skäckig behåring och liksom pudrad av ett brunaktigt sekret. Den bruna färgen skavs mycket lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pseudocleonus grammicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pseudocleonus grammicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från några näraliggande lokaler på Omberg i Östergötland. Tidigaste noteringen är från första hälften av 1800-talet och arten har sedan dess noterats vid flera tillfällen, även sentida (Palm 1954, Lennartsson 2010). Den svenska förekomsten är helt isolerad – arten är ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Även i Tyskland är arten sällsynt och begränsad till värmelokaler i de södra och mellersta delarna, norrut till Mecklenburg. Världsutbredningen omfattar södra, mellersta och östra delarna av Europa samt Nordafrika (Lennartsson 2010, Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Pseudocleonus  
 • Art
  Pseudocleonus grammicus(Panzer, 1789)
  Synonymer
  stäppspolvivel

Lever på fleråriga korgblommiga växter, i Sverige troligen främst gamla och starkt förvedade exemplar av fältmalört (Artemisia campestris). Fullbildade skalbaggar är även observerade på eller under rödklint (Centaurea jacea) och väddklint (Centaurea scabiosa). De svenska lokalerna för arten utgörs av branta, solexponerade sluttningar mot syd eller sydväst med ett extremt mikroklimat. En av de svenska förekomsterna fanns i ett igenväxande grustag, en annan i en sydvänd bergbrant. Larverna utvecklas i gallbildningar på värdväxtens rötter. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. Arten saknar flygförmåga (Lennartsson 2010, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
· klintar - Centaurea (Har betydelse)
· malörter - Artemisia (Viktig)
· rödklint - Centaurea jacea (Har betydelse)
· väddklint - Centaurea scabiosa (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Palm, T. 1954. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. Entomologisk Tidskrift 75: 151-161.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2. Entomologisk Tidskrift 98: 133-140.

Lennartsson, S. (2010) Åtgärdsprogram för stäppspolvivel 2010–2014

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Pseudocleonus  
 • Art
  Pseudocleonus grammicus, (Panzer, 1789)
  Synonymer
  stäppspolvivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.