Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Psylliodes chalcomera

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Psylliodes chalcomera
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,8 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med blågrön metallglans, ben och antenner brungula med mörkare lår. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Psylliodes chalcomera Observationer i Sverige för Psylliodes chalcomera
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Halland och Öland. Antalet kända lokaler är litet, men arten kan till viss del vara förbisedd. Efter 1985 finns fynd endast från sydvästra Skåne, Halland och från Öland. Närmast är arten rapporterad från Danmark där den anses sällsynt men inte hotad, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever främst på piggtistel, som är sällsynt och minskande men ännu förekommer på kalkrik skräpmark i sydligaste Sverige. Jordloppan tycks ha gått tillbaka. Känd från Skåne, Halland och Öland, sentida fynd endast i sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på tistlar av släktet Carduus, hos oss främst piggtistel, C. acanthoides. På Öland och i Finland är arten även funnen på den vanligare krustisteln, C. crispus. På torra och öppna marker såsom väg- och åkerslänter eller ruderatmark. Larven utvecklas under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· piggtistel
· piggtistel
· piggtistlar
· piggtistlar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Psylliodes, Art Psylliodes chalcomera (Illiger, 1807) Synonymer Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever främst på piggtistel, som är sällsynt och minskande men ännu förekommer på kalkrik skräpmark i sydligaste Sverige. Jordloppan tycks ha gått tillbaka. Känd från Skåne, Halland och Öland, sentida fynd endast i sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–3,8 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med blågrön metallglans, ben och antenner brungula med mörkare lår. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Psylliodes chalcomera

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Psylliodes chalcomera

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Halland och Öland. Antalet kända lokaler är litet, men arten kan till viss del vara förbisedd. Efter 1985 finns fynd endast från sydvästra Skåne, Halland och från Öland. Närmast är arten rapporterad från Danmark där den anses sällsynt men inte hotad, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes chalcomera(Illiger, 1807)
  Synonymer
  Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807)

Lever på tistlar av släktet Carduus, hos oss främst piggtistel, C. acanthoides. På Öland och i Finland är arten även funnen på den vanligare krustisteln, C. crispus. På torra och öppna marker såsom väg- och åkerslänter eller ruderatmark. Larven utvecklas under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· piggtistel - Carduus acanthoides (Viktig)
· piggtistlar - Carduus (Viktig)
Artens status och eventuell hotbild är dåligt utredd. Piggtistel är sällsynt och minskande men förekommer ännu på kalkrik skräpmark i sydligaste Sverige.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

Fägerström, C., Lundkvist, H. 2005. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5). Lucanus 10:58-64.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes chalcomera, (Illiger, 1807)
  Synonymer
  Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.