Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Psylliodes cuprea

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Psylliodes cuprea
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,2 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med bronsfärgad eller grönaktig metallglans, ben och antenner brunaktiga. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Psylliodes cuprea Observationer i Sverige för Psylliodes cuprea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Efter 1985 finns enstaka fynd från Halland, Öland och Gotland. Närmast är arten funnen i Danmark där den anses akut hotad, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever främst på vägsenap på torra, öppna marker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Vägsenap missgynnas starkt i det moderna odlingslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på vägsenap, Sisymbrium officinale, på torra och öppna störda marker såsom väg- och åkerslänter. Larven utvecklas under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vägsenap
· vägsenap
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Psylliodes, Art Psylliodes cuprea (Koch, 1803) Synonymer Psylliodes cupreus (Koch, 1803)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever främst på vägsenap på torra, öppna marker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Vägsenap missgynnas starkt i det moderna odlingslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–3,2 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med bronsfärgad eller grönaktig metallglans, ben och antenner brunaktiga. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Psylliodes cuprea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Psylliodes cuprea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Efter 1985 finns enstaka fynd från Halland, Öland och Gotland. Närmast är arten funnen i Danmark där den anses akut hotad, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes cuprea(Koch, 1803)
  Synonymer
  Psylliodes cupreus (Koch, 1803)

Lever på vägsenap, Sisymbrium officinale, på torra och öppna störda marker såsom väg- och åkerslänter. Larven utvecklas under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vägsenap - Sisymbrium officinale (Viktig)
Artens tillbakagång hänger säkerligen samman med minskningen i värdväxtens förekomst. Vägsenap hör till en grupp av "gammaldags" gårds- och gatuväxter som gått särskilt starkt tillbaka under de senaste 50 åren.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes cuprea, (Koch, 1803)
  Synonymer
  Psylliodes cupreus (Koch, 1803)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.