Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kungsmyntefjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Merrifieldia baliodactyla
Kungsmyntefjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kungsmyntefjädermott Observationer i Sverige för kungsmyntefjädermott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer lokalt i flertalet landskap från Skåne till Gästrikland, ibland i antal. Den är även känd från de nordiska grannländerna och förekommer dessutom söderut i nästan hela Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Kungsmyntefjärilmott förekommer på rika torrmarkslokaler med kungsmynta (Origanum vulgare) i Göta- och Svealand samt Gävleborgs län. Flertalet lokaler på fastlandet är isolerade från varandra. På grund av ändrad markanvändning håller denna typ av biotop på att försvinna genom igenväxning eller -plantering i stora delar av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (53-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (212-320) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven lever uteslutande på toppar av kungsmynta (Origanum vulgare) fram till förpuppningen i juni. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli i lövskogsbryn och bergsbranter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kungsmynta
· kungsmynta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pterophoridae (fjädermott), Släkte Merrifieldia, Art Merrifieldia baliodactyla Zeller, 1841 - kungsmyntefjädermott Synonymer Merrifieldia baliodactylus Zeller, 1841, Pterophorus baliodactylus Zeller, 1841

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Kungsmyntefjärilmott förekommer på rika torrmarkslokaler med kungsmynta (Origanum vulgare) i Göta- och Svealand samt Gävleborgs län. Flertalet lokaler på fastlandet är isolerade från varandra. På grund av ändrad markanvändning håller denna typ av biotop på att försvinna genom igenväxning eller -plantering i stora delar av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (53-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (212-320) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kungsmyntefjädermott

Länsvis förekomst och status för kungsmyntefjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kungsmyntefjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer lokalt i flertalet landskap från Skåne till Gästrikland, ibland i antal. Den är även känd från de nordiska grannländerna och förekommer dessutom söderut i nästan hela Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Merrifieldia  
 • Art
  Merrifieldia baliodactylaZeller, 1841 - kungsmyntefjädermott
  Synonymer
  Merrifieldia baliodactylus Zeller, 1841
  Pterophorus baliodactylus Zeller, 1841

Larven lever uteslutande på toppar av kungsmynta (Origanum vulgare) fram till förpuppningen i juni. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli i lövskogsbryn och bergsbranter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kungsmynta - Origanum vulgare (Viktig)
Igenväxning och skogsplantering efter upphört bete. Gräsinsåning i vägslänter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Vidmakthåll hävden av öppenmarker. Avstå från att beså vägskärningar med gräs.

Arenberger, E. 1995. Pterophoridae. Microlepidoptera Palearctica 9 (2 band).

Deurs, W. van. 1948. Fjermøl. Danmarks Fauna Bd. 52.

Hannemann, H.-J. 1977. Federmotten, Gespistmotten, Echte Motten. Die Tierwelt Deutschlands, 63. Teil.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Merrifieldia  
 • Art
  Merrifieldia baliodactyla, Zeller, 1841 - kungsmyntefjädermott
  Synonymer
  Merrifieldia baliodactylus Zeller, 1841
  Pterophorus baliodactylus Zeller, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.