Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Quedius balticus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Quedius balticus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart långsmal skalbagge med rödbruna täckvingar. Arten blir 9–12 mm lång. De ganska kraftigt byggda antennerna har svarta antennleder, förutom ett smalt parti som är rödbrunt på varje led. Täckvingarna är matta på grund av en tydlig mikroskulptur. De täcker endast ungefär en tredjedel av bakkroppen. Många Quedius-arter är svåra att skilja från varandra. Detta gör att en specialist bör utföra en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Quedius balticus Observationer i Sverige för Quedius balticus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Sydvästskåne. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Ungern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i tångvallar o.likn. på havsstränder. Endast påträffad på några få lokaler efter kusten i Sydvästskåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (8-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (1500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (32-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i tångvallar o.likn. på sandiga eller lersandiga havsstränder med en vegetation av bl.a. Artemisia. I Mellaneuropa uppträder arten även inne i landet. Den fullbildade skalbaggen som kläcks under sensommar och höst påträffas mest sittande vid växtrötter eller under brädlappar. Arten kläcks som fullbildad skalbagge på sensommaren och kan påträffas tills följande vår.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Quedius, Art Quedius balticus Korge, 1960 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i tångvallar o.likn. på havsstränder. Endast påträffad på några få lokaler efter kusten i Sydvästskåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (8-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (1500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (32-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En svart långsmal skalbagge med rödbruna täckvingar. Arten blir 9–12 mm lång. De ganska kraftigt byggda antennerna har svarta antennleder, förutom ett smalt parti som är rödbrunt på varje led. Täckvingarna är matta på grund av en tydlig mikroskulptur. De täcker endast ungefär en tredjedel av bakkroppen. Många Quedius-arter är svåra att skilja från varandra. Detta gör att en specialist bör utföra en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Quedius balticus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Quedius balticus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Sydvästskåne. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Ungern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Quedius  
 • Undersläkte
  Quedius (Quedius)  
 • Art
  Quedius balticusKorge, 1960

Ett rovdjur som lever i tångvallar o.likn. på sandiga eller lersandiga havsstränder med en vegetation av bl.a. Artemisia. I Mellaneuropa uppträder arten även inne i landet. Den fullbildade skalbaggen som kläcks under sensommar och höst påträffas mest sittande vid växtrötter eller under brädlappar. Arten kläcks som fullbildad skalbagge på sensommaren och kan påträffas tills följande vår.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Dels förekommer denna art endast på några få begränsade lokaler vilket ökar risken för slumpvisa utdöenden. De strandpartier där arten förekommer ligger mitt i områden med ett kraftigt tryck från det rörliga friluftslivet. Man kan även misstänka att oljeskador från båtar kan få en menlig inverkan på denna art liksom för andra arter som lever nära havet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Man bör följa upp på de begränsade lokaler där arten förekommer hur slitage påverkar denna och andra arter i samma miljö. Oljeskador från båttrafiken bör begränsas och helst upphöra.

Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 53–60.

Dufberg, A. 1975. Några intressanta fynd av Coleoptera. Entomologen 4: 25–27.

Palm, T. 1963 Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik 48–50. Ent. Tidskr. 84: 113–118.

Palm, T. 1963. Markskalbaggar på en skånsk mjälalokal. En inventering med särskild hänsyn till arternas utvecklingsbiologi. Opusc. Ent. 28: 111–120.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Quedius  
 • Undersläkte
  Quedius (Quedius)  
 • Art
  Quedius balticus, Korge, 1960
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.