Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhithrogena germanica

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Rhithrogena germanica
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen. Det första gälparet är en artskiljande karaktär då dessa är förstorade och möts på undersidan av kroppen. Larverna i familjen forsländor kännetecknas av breda platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår. Hos Rhithrogenica germanica har låren mörka pigmentfläckar vilka är karakteristiska hos såväl larver som vuxna sländor. Även framvingarnas längd är diagnostiska, hos R. germanica är de 12,5 – 15,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rhithrogena germanica Observationer i Sverige för Rhithrogena germanica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
R. germanica har sitt naturliga utbredningsområde i Europa men saknas i Italien, och östra medelhavsområdet samt i Ryssland, Baltikum och våra grannländer Norge och Finland. Den minskar på många håll i Europa och är försvunnen eller nästintill försvunnen i flera länder, däribland Danmark. I Sverige är arten sydlig och i sen tid påträffad i ett antal vattendrag i landet, samtliga belägna i Götaland (Skåne, södra Halland, västra och norra Småland samt Västergötland). Det föreligger även äldre fynd av larver tillhörande detta släkte från Mörrumsån i Blekinge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har en relativt vid utbredning inom södra delen av Sverige. Inte påträffad på nya lokaler sedan 2005 trots att biotoptypen är välundersökt. Tycks främst förekomma på strukturellt intakta lokaler som ej är igenslammade, ofta tillsammans med andra krävande arter. De biotoper den nu besitter kan skadas till följd av skogsbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (50-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (32470-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (200-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten utvecklas i åar med snabbt rinnande vatten där bottnen består av löst liggande stenar, under vilka dess larver håller till. Dess livscykel är ettårig. Fullbildade sländor påträffas företrädesvis i juni.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Heptageniidae (forsdagsländor), Släkte Rhithrogena, Art Rhithrogena germanica Eaton, 1885 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en relativt vid utbredning inom södra delen av Sverige. Inte påträffad på nya lokaler sedan 2005 trots att biotoptypen är välundersökt. Tycks främst förekomma på strukturellt intakta lokaler som ej är igenslammade, ofta tillsammans med andra krävande arter. De biotoper den nu besitter kan skadas till följd av skogsbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (50-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (32470-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (200-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen. Det första gälparet är en artskiljande karaktär då dessa är förstorade och möts på undersidan av kroppen. Larverna i familjen forsländor kännetecknas av breda platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår. Hos Rhithrogenica germanica har låren mörka pigmentfläckar vilka är karakteristiska hos såväl larver som vuxna sländor. Även framvingarnas längd är diagnostiska, hos R. germanica är de 12,5 – 15,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rhithrogena germanica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rhithrogena germanica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.R. germanica har sitt naturliga utbredningsområde i Europa men saknas i Italien, och östra medelhavsområdet samt i Ryssland, Baltikum och våra grannländer Norge och Finland. Den minskar på många håll i Europa och är försvunnen eller nästintill försvunnen i flera länder, däribland Danmark. I Sverige är arten sydlig och i sen tid påträffad i ett antal vattendrag i landet, samtliga belägna i Götaland (Skåne, södra Halland, västra och norra Småland samt Västergötland). Det föreligger även äldre fynd av larver tillhörande detta släkte från Mörrumsån i Blekinge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Rhithrogena  
 • Art
  Rhithrogena germanicaEaton, 1885

Arten utvecklas i åar med snabbt rinnande vatten där bottnen består av löst liggande stenar, under vilka dess larver håller till. Dess livscykel är ettårig. Fullbildade sländor påträffas företrädesvis i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Larverna är känsliga för låga syrgashalter och därmed för ökad belastning av organiskt material. I likhet med de flesta andra dagsländearter är den sannolikt även känslig för försurning. Förutom dessa hotfaktorer tillkommer även uttag av vatten för bevattningsändamål.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
De åar där arten i dag förekommer är förhållandevis rena och ostörda. Om det får förbli så kan artens existens säkert tryggas även i framtiden.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

Henrikson, L., Medin, M. 1990. Nya fynd av Rhithrogena-larver (Ephemeroptera, Heptageniidae) i Sydsverige, med uppgift om larvtäthet och övrig bottenfauna. Ent. Tidskr. 111: 91–94.

Lubini, V. & Sartori, M. 1994. Current status, distribution, life cycle and ecology of Rhithrogena germanica Eaton, 1885 in Switzerland: Preliminary results (Ephemeroptera, Heptageniidae). Aquatic Sciences. 56: 388-397.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Svensson 1990. Rev. Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Rhithrogena  
 • Art
  Rhithrogena germanica, Eaton, 1885
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Svensson 1990. Rev. Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.