Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orchestes betuleti

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Orchestes betuleti
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3 mm lång vivel med bakbenen utbildade till kraftiga hoppben. Kroppsformen är oval och tillplattad. Snytet är inböjt under kroppen. Kroppsfärgen är röd liksom ben och antenner. Översidan är klädd med gulaktig behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Orchestes betuleti Observationer i Sverige för Orchestes betuleti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne norrut till Öster- och Västergötland. Relativt få sentida fynd är kända, främst i östra Sverige. I våra grannländer är arten känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från mellersta Europa till Ryssland (Rheinheimer & Hassler 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i bladminor på alm. Utbredd i kusttrakter från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland (Göteborgstrakten). Sentida fynd är relativt få och finns från Skåne, östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bladen av alm (Ulmus spp.). I lövskogar och parker. I Centraleuropa (Rheinheimer & Hassler 2010) främst på vresalm (Ulmus laevis), i mindre utsträckning lundalm (Ulmus minor) samt skogsalm (Ulmus glabra). I vilken utsträckning detta gäller även i Sverige är inte känt. De fullbildade skalbaggarna kan noteras under hela sommaren, men främst under försommaren då de påträffas på almbladen där parning sker. Äggen läggs sedan i en kammare i en bladnerv, från vilken larven gnager en bladmina i riktning mot bladkanten. Förpuppningen sker inne i minan, och den nya generationen kläcks fram under sensommaren (Rheinheimer & Hassler 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· almar
· almar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Orchestes, Art Orchestes betuleti (Panzer, 1795) Synonymer Rhynchaenus rufus (Schrank, 1781), Orchestes rufus (Schrank, 1781)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i bladminor på alm. Utbredd i kusttrakter från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland (Göteborgstrakten). Sentida fynd är relativt få och finns från Skåne, östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–3 mm lång vivel med bakbenen utbildade till kraftiga hoppben. Kroppsformen är oval och tillplattad. Snytet är inböjt under kroppen. Kroppsfärgen är röd liksom ben och antenner. Översidan är klädd med gulaktig behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orchestes betuleti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orchestes betuleti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne norrut till Öster- och Västergötland. Relativt få sentida fynd är kända, främst i östra Sverige. I våra grannländer är arten känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från mellersta Europa till Ryssland (Rheinheimer & Hassler 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Rhamphini  
 • Släkte
  Orchestes  
 • Art
  Orchestes betuleti(Panzer, 1795)
  Synonymer
  Rhynchaenus rufus (Schrank, 1781)
  Orchestes rufus (Schrank, 1781)

Larvutvecklingen sker i bladen av alm (Ulmus spp.). I lövskogar och parker. I Centraleuropa (Rheinheimer & Hassler 2010) främst på vresalm (Ulmus laevis), i mindre utsträckning lundalm (Ulmus minor) samt skogsalm (Ulmus glabra). I vilken utsträckning detta gäller även i Sverige är inte känt. De fullbildade skalbaggarna kan noteras under hela sommaren, men främst under försommaren då de påträffas på almbladen där parning sker. Äggen läggs sedan i en kammare i en bladnerv, från vilken larven gnager en bladmina i riktning mot bladkanten. Förpuppningen sker inne i minan, och den nya generationen kläcks fram under sensommaren (Rheinheimer & Hassler 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
Almsjukan är ett hot mot denna art. Almsjukan drabbar emellertid främst grövre almar. Om ungalmar som inte angrips av almsjukan kan fortplanta sig, är kanske hotet måttligt.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Artens förekomst måste utredas; likaså i vilken mån almsjukan är ett hot mot hela almbeståndet eller mest mot grova almar.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Rhamphini  
 • Släkte
  Orchestes  
 • Art
  Orchestes betuleti, (Panzer, 1795)
  Synonymer
  Rhynchaenus rufus (Schrank, 1781)
  Orchestes rufus (Schrank, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.