Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhyncolus punctatulus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Rhyncolus punctatulus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är vår minsta vedvivel med en längd av endast 2,5 mm. Kroppen är långsträckt, cylindrisk och mörkbrun till svart. Snytet är kort och bredare än långt. Punkteringen är ganska grov och på täckvingarna bildar punkterna tydliga längsrader. De rödbruna benen är korta och kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rhyncolus punctatulus Observationer i Sverige för Rhyncolus punctatulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i hela Norden endast påträffad på Öland och Gotland. Närmaste förekomst ligger i norra Tyskland, och arten förekommer i större delen av Europa samt västra delen av Asien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i ihåliga lövträd, t.ex. ask, men är en gång även påträffad i en stolpe av ek. Endast påträffad på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död, gärna fuktig ved av äldre träd, främst i ihåliga lövträd men åtminstone i Mellaneuropa även barrträd (Ehnström & Axelsson 2002). Främst angrips grenpartier (Rheinheimer et al. 2010). I Sverige har arten påträffats talrikt i en grindstolpe av ek (Kemner 1919, Palm 1959), i lös, vitrötad ved inuti stammen av en ihålig, levande ask som var bebodd av blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus), och kläckt ur en grov, murken grenstump av lönn (Andersson 1993). Arten är flera gånger funnen tillsammans med vedviveln Phloeophagus lignarius. Förmodligen stannar denna art liksom andra vedvivlar flera generationer i det substrat som passar den.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· ask
· ask
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Rhyncolus, Art Rhyncolus punctatulus Boheman, 1838 Synonymer Eremotes punctatulus Boheman, 1838

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i ihåliga lövträd, t.ex. ask, men är en gång även påträffad i en stolpe av ek. Endast påträffad på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Detta är vår minsta vedvivel med en längd av endast 2,5 mm. Kroppen är långsträckt, cylindrisk och mörkbrun till svart. Snytet är kort och bredare än långt. Punkteringen är ganska grov och på täckvingarna bildar punkterna tydliga längsrader. De rödbruna benen är korta och kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rhyncolus punctatulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rhyncolus punctatulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i hela Norden endast påträffad på Öland och Gotland. Närmaste förekomst ligger i norra Tyskland, och arten förekommer i större delen av Europa samt västra delen av Asien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Rhyncolini  
 • Släkte
  Rhyncolus  
 • Art
  Rhyncolus punctatulusBoheman, 1838
  Synonymer
  Eremotes punctatulus Boheman, 1838

Larvutvecklingen sker i död, gärna fuktig ved av äldre träd, främst i ihåliga lövträd men åtminstone i Mellaneuropa även barrträd (Ehnström & Axelsson 2002). Främst angrips grenpartier (Rheinheimer et al. 2010). I Sverige har arten påträffats talrikt i en grindstolpe av ek (Kemner 1919, Palm 1959), i lös, vitrötad ved inuti stammen av en ihålig, levande ask som var bebodd av blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus), och kläckt ur en grov, murken grenstump av lönn (Andersson 1993). Arten är flera gånger funnen tillsammans med vedviveln Phloeophagus lignarius. Förmodligen stannar denna art liksom andra vedvivlar flera generationer i det substrat som passar den.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Arten tycks ställa stora krav på rötveden. Därför krävs det förmodligen större mängder av rötangripen död ved bl.a. i hålträd finns på lokalerna. Dessa krav tillgodoses idag på allt färre platser, varför artens livsutrymme krymper.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Ihåliga lövträd samt andra typer av död lövträdsved bör sparas på Öland och Gotland.

Andersson, B. (1993) Kortvingen Trichiusa immigrata Lohse funnen på Öland - ny för Norden. Entomologisk Tidskrift 114, s.58

Ehnström, B., Axelsson, R. (2002) Insektsgnag i bark och ved. SLU, Artdatabanken

Kemner, N. A. 1919. Die Schwedischen Eremotes- und Rhyncolus-Arten mit beschreibung von Rhyncolus thomsoni . Ent. Tidskr 40: 169.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 343.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Rhyncolini  
 • Släkte
  Rhyncolus  
 • Art
  Rhyncolus punctatulus, Boheman, 1838
  Synonymer
  Eremotes punctatulus Boheman, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.