Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Rosalia alpina
Alpbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av Europas vackraste insekter. Den långsmala, platta skalbaggen blir över 35 mm lång. Färgen är duvblå med stora blåsvarta fläckar på halssköld och täckvingar. På varje täckvinge finns tre fläckar, varav de mittersta bildar ett tvärband över båda täckvingarna. De mycket långa, kraftiga antennerna har en tydlig svart hårborste vid varje antennled. Benen är långa och kraftiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpbock Observationer i Sverige för alpbock
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten anges enligt litteraturuppgifter och museiexemplar vara påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Förutom ett tillfälligt fynd på ett sågverk i Västergötland 1926 rör det sig om 1700- och 1800-talsfynd. Det har ifrågasatts huruvida arten någonsin har reproducerat sig i landet. Ej i övriga Norden eller i Baltikum, närmast i södra Polen. Världsutbredningen sträcker sig från Pyreneerna genom södra Mellaneuropas och Medelhavsområdets bergstrakter österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker i nyligen död ved, i Mellaneuropa nästan uteslutande i grova, solexponerade högstubbar av bok. I Sydeuropa har arten även påträffats på alm, avenbok, lind, ask, ek, Salix, al och hagtorn. Arten anges i litteraturen vara påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Förutom ett tillfälligt fynd på ett sågverk i Västergötland 1926 rör det sig om 1700- och 1800-talsfynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Global rödlistningskategori: VU A1c (1994).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i nyligen död ved, i Mellaneuropa nästan uteslutande i grova, solexponerade högstubbar av bok. I Sydeuropa har arten även påträffats på alm, avenbok, lind, ask, ek, Salix, al och hagtorn. Arten ynglar även i stamdelar som ligger på marken. Larven gnager grova, ovala gångar in i ganska nyligen död ved. Larvutvecklingen sträcker sig över två till tre år, ibland ännu längre. Förpuppningen sker på försommaren och den fullbildade skalbaggen visar sig från slutet av juni till början av augusti. Några biologiska uppgifter om svenska fynd finns inte.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· lindar
· lindar
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Rosalia, Art Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - alpbock Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i nyligen död ved, i Mellaneuropa nästan uteslutande i grova, solexponerade högstubbar av bok. I Sydeuropa har arten även påträffats på alm, avenbok, lind, ask, ek, Salix, al och hagtorn. Arten anges i litteraturen vara påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Förutom ett tillfälligt fynd på ett sågverk i Västergötland 1926 rör det sig om 1700- och 1800-talsfynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Global rödlistningskategori: VU A1c (1994).
Konventioner Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet
Global rödlistning VU A1c (1996)
En av Europas vackraste insekter. Den långsmala, platta skalbaggen blir över 35 mm lång. Färgen är duvblå med stora blåsvarta fläckar på halssköld och täckvingar. På varje täckvinge finns tre fläckar, varav de mittersta bildar ett tvärband över båda täckvingarna. De mycket långa, kraftiga antennerna har en tydlig svart hårborste vid varje antennled. Benen är långa och kraftiga.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för alpbock

Länsvis förekomst och status för alpbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten anges enligt litteraturuppgifter och museiexemplar vara påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Förutom ett tillfälligt fynd på ett sågverk i Västergötland 1926 rör det sig om 1700- och 1800-talsfynd. Det har ifrågasatts huruvida arten någonsin har reproducerat sig i landet. Ej i övriga Norden eller i Baltikum, närmast i södra Polen. Världsutbredningen sträcker sig från Pyreneerna genom södra Mellaneuropas och Medelhavsområdets bergstrakter österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Rosaliini  
 • Släkte
  Rosalia  
 • Art
  Rosalia alpina(Linnaeus, 1758) - alpbock

Larvutvecklingen sker i nyligen död ved, i Mellaneuropa nästan uteslutande i grova, solexponerade högstubbar av bok. I Sydeuropa har arten även påträffats på alm, avenbok, lind, ask, ek, Salix, al och hagtorn. Arten ynglar även i stamdelar som ligger på marken. Larven gnager grova, ovala gångar in i ganska nyligen död ved. Larvutvecklingen sträcker sig över två till tre år, ibland ännu längre. Förpuppningen sker på försommaren och den fullbildade skalbaggen visar sig från slutet av juni till början av augusti. Några biologiska uppgifter om svenska fynd finns inte.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

von Demelt, C. 1966. Die Tierwelt Deutschlands. Teil 52. II. Bockkäfer: 65. Jena.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 125.

Osbeck, P. 1996. Djur och natur i södra Halland under 1700-talet. Sid. 75. Spektra, Halmstad.

Palm, T. 1955. Skalbaggar med en isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. Opusc. Ent. 20: 121.

Palm, T. 1955. Intryck från en resa i Karawankerna. Ent. Tidskr. 76: 165–166.

Palm, T. 1982. Förändringar i den svenska skalbaggsfaunan. Ent. Tidskr. 103: 30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Rosaliini  
 • Släkte
  Rosalia  
 • Art
  Rosalia alpina, (Linnaeus, 1758) - alpbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999.