Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Saprinus rugifer

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Saprinus rugifer
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är svart. Benen är kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. Täckvingarna har en mycket grov och tät, rynkigt sammanflytande punktur, med endast en fläck framtill vid skutellen glatt och spegelblank. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Saprinus rugifer Observationer i Sverige för Saprinus rugifer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd är endast kända från Skåne, men arten kan delvis vara förbisedd. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever som rovdjur på andra insekter i backsvalebon, men kan som fullbildad också påträffas på kadaver i omgivningarna. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd är endast kända från Skåne, men arten kan delvis vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av backsvala, där arten lever som ett rovdjur på larver av andra insekter. Den fullbildade skalbaggen är även den ett rovdjur, och påträffas även utanför bona, t.ex. på kadaver. Ofta vid havet, t.ex. i eroderade kustklintar. I Skåne är arten bl.a. funnen i backafall vid Öresundsstranden (Ven och Glumslöv).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Saprinus, Art Saprinus rugifer (Paykull, 1809) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever som rovdjur på andra insekter i backsvalebon, men kan som fullbildad också påträffas på kadaver i omgivningarna. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd är endast kända från Skåne, men arten kan delvis vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4–5 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är svart. Benen är kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. Täckvingarna har en mycket grov och tät, rynkigt sammanflytande punktur, med endast en fläck framtill vid skutellen glatt och spegelblank. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Saprinus rugifer

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Saprinus rugifer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd är endast kända från Skåne, men arten kan delvis vara förbisedd. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Saprinus  
 • Art
  Saprinus rugifer(Paykull, 1809)

Larvutvecklingen sker i bon av backsvala, där arten lever som ett rovdjur på larver av andra insekter. Den fullbildade skalbaggen är även den ett rovdjur, och påträffas även utanför bona, t.ex. på kadaver. Ofta vid havet, t.ex. i eroderade kustklintar. I Skåne är arten bl.a. funnen i backafall vid Öresundsstranden (Ven och Glumslöv).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Sötvattensstrand, Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Med nuvarande kunskapsläge är artens status och hotsituation svårbedömd.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status klarläggas. Branter med backsvalekolonier bör bevaras och med lämpliga åtgärder skyddas från igenväxning. Täktrestaurering som ödelägger erosionsbranter genom igenschaktning och avsläntning bör undvikas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Saprinus  
 • Art
  Saprinus rugifer, (Paykull, 1809)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.