Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Saprinus virescens

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Saprinus virescens
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6–3,7 mm lång, mycket brett rundad och starkt välvd skalbagge. Kroppen är svart med tydlig grön eller blågrön metallglans. Benen är mycket kraftiga, och skenbenen är breda och platta med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta segment bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns spegelblanka fält vid basen, tätt punkterade fält vid spetsen samt korta längsfåror vid basen. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två bakre ryggsegmenten täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Saprinus virescens Observationer i Sverige för Saprinus virescens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från glest spridda lokaler i Skåne, Halland, Småland, Öland och Gotland samt Västergötland. Mycket få sentida fynd. Den finns närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet, västra Sibirien och Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever som rovdjur på olika bladbaggar, t.ex. arter av släktet Phaedon som lever på olika korsblommiga örter i våtmarker. Den fullbildade skalbaggen kan också påträffas vid as och spillning. Påträffad från Skåne till Västergötland. Mycket få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever av larver av bladbaggar främst tillhörande släktet Phaedon, vilka lever på korsblommiga växter såsom Rorippa, Nasturtium och Cardamine på stränder och fuktängar. Också bladbaggen Gastroidea polygoni som lever på Rumex är angiven som bytesdjur. Den fullbildade skalbaggen påträffas ofta vid slaghåvning, men kan också uppträda på as, intill spillning och i ruttnande växtmaterial.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Gastrophysa
· Gastrophysa
· Phaedon
· Phaedon
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Saprinus, Art Saprinus virescens (Paykull, 1798) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever som rovdjur på olika bladbaggar, t.ex. arter av släktet Phaedon som lever på olika korsblommiga örter i våtmarker. Den fullbildade skalbaggen kan också påträffas vid as och spillning. Påträffad från Skåne till Västergötland. Mycket få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,6–3,7 mm lång, mycket brett rundad och starkt välvd skalbagge. Kroppen är svart med tydlig grön eller blågrön metallglans. Benen är mycket kraftiga, och skenbenen är breda och platta med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta segment bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns spegelblanka fält vid basen, tätt punkterade fält vid spetsen samt korta längsfåror vid basen. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två bakre ryggsegmenten täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Saprinus virescens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Saprinus virescens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från glest spridda lokaler i Skåne, Halland, Småland, Öland och Gotland samt Västergötland. Mycket få sentida fynd. Den finns närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet, västra Sibirien och Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Saprinus  
 • Art
  Saprinus virescens(Paykull, 1798)

Ett rovdjur som lever av larver av bladbaggar främst tillhörande släktet Phaedon, vilka lever på korsblommiga växter såsom Rorippa, Nasturtium och Cardamine på stränder och fuktängar. Också bladbaggen Gastroidea polygoni som lever på Rumex är angiven som bytesdjur. Den fullbildade skalbaggen påträffas ofta vid slaghåvning, men kan också uppträda på as, intill spillning och i ruttnande växtmaterial.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Har betydelse)
· Phaedon (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Arten missgynnas av igenväxning av stränder och fuktängar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Upprätthållen beteshävd av stränder och fuktängar.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 16–18. Ent. Tidskr. 48: 207–228.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Saprinus  
 • Art
  Saprinus virescens, (Paykull, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.