Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Saulcyella schmidtii

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Saulcyella schmidtii
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, cirka 1,2 mm lång art med påfallande kraftiga antenner och ben. Den sista antennleden är kraftigt förtjockad och liknar en boxningshandske. På halsskölden finns en fin, böjd tvärfåra. På täckvingarna finns en kort och en lång längsfåra. Täckvingarna täcker endast halva bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Saulcyella schmidtii Observationer i Sverige för Saulcyella schmidtii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen på en lokal vid sjön Åsnen i södra Småland. Arten upptäcktes där 1985 och återfanns i samma område 1992 och 1993. Nyligen har arten även påträffats i Danmark. Världsutbredningen omfattar Östeuropa och de östra delarna av Mellaneuropa. Arten är även angiven från östra Ryssland och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Funnen i mulm i grova, ihåliga, levande bokar i ett slutet och mycket gammalt bokbestånd. Endast en lokal i södra Småland, där arten upptäcktes 1985. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen vid sållning av mulm i grova, ihåliga, levande bokar i ett slutet och mycket gammalt bokbestånd. Även i Danmark har den påträffats i gamla, grova bokar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Saulcyella, Art Saulcyella schmidtii (Märkel, 1845) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Funnen i mulm i grova, ihåliga, levande bokar i ett slutet och mycket gammalt bokbestånd. Endast en lokal i södra Småland, där arten upptäcktes 1985. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En rödbrun, cirka 1,2 mm lång art med påfallande kraftiga antenner och ben. Den sista antennleden är kraftigt förtjockad och liknar en boxningshandske. På halsskölden finns en fin, böjd tvärfåra. På täckvingarna finns en kort och en lång längsfåra. Täckvingarna täcker endast halva bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Saulcyella schmidtii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Saulcyella schmidtii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen på en lokal vid sjön Åsnen i södra Småland. Arten upptäcktes där 1985 och återfanns i samma område 1992 och 1993. Nyligen har arten även påträffats i Danmark. Världsutbredningen omfattar Östeuropa och de östra delarna av Mellaneuropa. Arten är även angiven från östra Ryssland och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Saulcyella  
 • Art
  Saulcyella schmidtii(Märkel, 1845)

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen vid sållning av mulm i grova, ihåliga, levande bokar i ett slutet och mycket gammalt bokbestånd. Även i Danmark har den påträffats i gamla, grova bokar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Denna art är akut hotad eftersom den är begränsad till en enda lokal i Sverige och uppenbarligen kräver urskogsartad bokskog med lång skoglig kontinuitet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Länsstyrelsen i Växjö är informerad om fyndet och har vidtagit åtgärder för att skydda arten. Om den skulle upptäckas inom andra områden, främst då i sydöstra Sverige, bör detta leda till fredning av de aktuella lokalerna.

Baranowski, R. 1986. Fem för Sverige nya skalbaggsarter. Ent. Tidskr. 107: 114–115.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Saulcyella  
 • Art
  Saulcyella schmidtii, (Märkel, 1845)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.