Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Scirtes orbicularis

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Scirtes orbicularis
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-3,8 mm lång skalbagge med påfallande brett oval (nästan cirkelrund), starkt tillplattad kroppsform. Bakbenen är utvecklade som hoppben, med starkt förtjockade lår. Kropp och ben är kastanjebruna. Översidan är gråskimrande som följd av en nedliggande behåring. Arten är svår att skilja från den närstående arten S. hemisphaericus, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Scirtes orbicularis Observationer i Sverige för Scirtes orbicularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne, där den påträffats på ett knappt tiotal lokaler, främst i den södra delen men norrut åtminstone till Hässleholmstrakten. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i stillastående eller långsamt flytande, vegetationsrika sötvatten. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Förpuppningen sker på land. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3500-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i stillastående eller långsamt flytande, vegetationsrika sötvatten. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Förpuppningen sker på land.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scirtidae (mjukbaggar), Släkte Scirtes, Art Scirtes orbicularis (Panzer, 1793) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i stillastående eller långsamt flytande, vegetationsrika sötvatten. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Förpuppningen sker på land. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3500-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 3-3,8 mm lång skalbagge med påfallande brett oval (nästan cirkelrund), starkt tillplattad kroppsform. Bakbenen är utvecklade som hoppben, med starkt förtjockade lår. Kropp och ben är kastanjebruna. Översidan är gråskimrande som följd av en nedliggande behåring. Arten är svår att skilja från den närstående arten S. hemisphaericus, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Scirtes orbicularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Scirtes orbicularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne, där den påträffats på ett knappt tiotal lokaler, främst i den södra delen men norrut åtminstone till Hässleholmstrakten. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scirtoidea  
 • Familj
  Scirtidae - mjukbaggar 
 • Släkte
  Scirtes  
 • Art
  Scirtes orbicularis(Panzer, 1793)

Larvutvecklingen sker i stillastående eller långsamt flytande, vegetationsrika sötvatten. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Förpuppningen sker på land.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand, Småvatten

Någon påtaglig tillbakagång har ej kunnat observeras. Artens knytning till vegetationsrika småvatten gör den dock sårbar för t.ex. vegetationsförändringar p.g.a. upphörd hävd eller eutrofiering, samt utdikning eller igenfyllnad av småvatten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Undvik igenfyllnad av småvatten i jordbrukslandskapet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scirtoidea  
 • Familj
  Scirtidae - mjukbaggar 
 • Släkte
  Scirtes  
 • Art
  Scirtes orbicularis, (Panzer, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.