Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  reliktdvärgpiga

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Scymnus silesiacus
Reliktdvärgpiga Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, omkring 2 mm lång nyckelpiga. Ovansidan har en karakteristisk virvlad behåring. De korta benen och antennerna är gulbruna. Arten uppträder i två olika färgformer. Den ena är enfärgat gulbrun eller ljusbrun, den andra är svart eller svartbrun med en avlång gulbrun fläck på vardera täckvingen. Arterna i släktet Scymnus är mycket lika varandra och artbestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för reliktdvärgpiga Observationer i Sverige för reliktdvärgpiga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden påträffad i Småland, Södermanland, Uppland, Västmanland samt på Gotland. En osäker uppgift finns även från Blekinge. De flesta fynden är sentida. Världsutbredningen sträcker sig från östra och sydöstra Europa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever av bladlöss. Funnen på ek, framför allt på ungskott på nedre delen av stammen på grova solexponerade hagmarksekar. Känd från Blekinge (obekräftad uppgift), östra Småland, Gotland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever av bladlöss. Funnen på ek, framför allt på ungskott på nedre delen av stammen på grova solexponerade hagmarksekar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bladlöss
· bladlöss
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Coccinellidae (nyckelpigor), Släkte Scymnus, Art Scymnus silesiacus Weise, 1902 - reliktdvärgpiga Synonymer Scymnus stiglundbergi Fürsch, 1969

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever av bladlöss. Funnen på ek, framför allt på ungskott på nedre delen av stammen på grova solexponerade hagmarksekar. Känd från Blekinge (obekräftad uppgift), östra Småland, Gotland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En liten, omkring 2 mm lång nyckelpiga. Ovansidan har en karakteristisk virvlad behåring. De korta benen och antennerna är gulbruna. Arten uppträder i två olika färgformer. Den ena är enfärgat gulbrun eller ljusbrun, den andra är svart eller svartbrun med en avlång gulbrun fläck på vardera täckvingen. Arterna i släktet Scymnus är mycket lika varandra och artbestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för reliktdvärgpiga

Länsvis förekomst och status för reliktdvärgpiga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för reliktdvärgpiga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden påträffad i Småland, Södermanland, Uppland, Västmanland samt på Gotland. En osäker uppgift finns även från Blekinge. De flesta fynden är sentida. Världsutbredningen sträcker sig från östra och sydöstra Europa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Scymninae  
 • Tribus
  Scymnini  
 • Släkte
  Scymnus  
 • Art
  Scymnus silesiacusWeise, 1902 - reliktdvärgpiga
  Synonymer
  Scymnus stiglundbergi Fürsch, 1969

Ett rovdjur som lever av bladlöss. Funnen på ek, framför allt på ungskott på nedre delen av stammen på grova solexponerade hagmarksekar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bladlöss - Aphidoidea (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Avverkning av grova ekar har säkert bidragit till artens nuvarande sällsynthet. Igenväxning av öppna hagar med grova, solbelysta ekar är ett allvarligt hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens biologi och specifika biotopkrav bör undersökas. Igenväxning av öppna hagmarker med grova solexponerade ekar bör förhindras genom röjning och bete.

Leiler, T.-E. och Prütz, P. 1977. Nya landskapsfynd av skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 95–96.

Lundberg, S. 1972. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 13. Ent. Tidskr. 93: 42–56.

Wanntorp, H-E. "Hela havet stormar": De svenska arterna av Scymnus usl. Neopullus (Coleoptera, Coccinellidae) byter plats. Ent. Tidskr. 125: 103–109.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Scymninae  
 • Tribus
  Scymnini  
 • Släkte
  Scymnus  
 • Art
  Scymnus silesiacus, Weise, 1902 - reliktdvärgpiga
  Synonymer
  Scymnus stiglundbergi Fürsch, 1969
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp. © ArtDatabanken, SLU 2006.