Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sepedophilus bipustulatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Sepedophilus bipustulatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–5 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig, bakåt tillspetsad kropp. Svart, vardera täckvingen framtill med en gulröd fläck.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sepedophilus bipustulatus Observationer i Sverige för Sepedophilus bipustulatus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Känd från Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark och i Baltikum. Även i Danmark saknas sentida fynd. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i trädsvamp, murken ved, vid savflöden. Känd från Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. I Danmark är arten funnen talrikt på en svampangripen bokstubbe. I Mellan- och Sydeuropa är arten funnen på trädsvamp, i murken ved och vid savflöden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Armillaria
· Armillaria
· fnöskticka
· fnöskticka
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Sepedophilus, Art Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) Synonymer Conosoma bipustulatum (Gravenhorst, 1802)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i trädsvamp, murken ved, vid savflöden. Känd från Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 3,5–5 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig, bakåt tillspetsad kropp. Svart, vardera täckvingen framtill med en gulröd fläck.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Sepedophilus bipustulatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sepedophilus bipustulatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark och i Baltikum. Även i Danmark saknas sentida fynd. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Sepedophilus  
 • Art
  Sepedophilus bipustulatus(Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Conosoma bipustulatum (Gravenhorst, 1802)

Biologin är dåligt känd. I Danmark är arten funnen talrikt på en svampangripen bokstubbe. I Mellan- och Sydeuropa är arten funnen på trädsvamp, i murken ved och vid savflöden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den exakta anledningen till artens försvinnande är ej känd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten är att betrakta som försvunnen från landet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Sepedophilus  
 • Art
  Sepedophilus bipustulatus, (Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Conosoma bipustulatum (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.