Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sibinia phalerata

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Sibinia phalerata
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,4 mm lång vivel med oval kroppsform. Kroppen är svart med fjällbeklädnad som bildar en karakteristisk teckning: på halsskölden svart med vita sidokanter och mittlinje, på täckvingarna är en långsmal fläck framtill längs sömmen svart med vit kantning, övriga delar brunaktiga. Fjällen skavs lätt av.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sibinia phalerata Observationer i Sverige för Sibinia phalerata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Öland och Gotland. Närmast i östra Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på sandnarv på solexponerade torrmarker med markblottor, såväl på sandmark som på alvartorrängar. Endast påträffad på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av nejlikväxter, Caryophyllaceae. I litteraturen nämns Arenaria, Cerastium, Silene och Dianthus som värdväxter (Koch 1992), och i Danmark är arten främst noterad på sandnarv, Arenaria serpyllifolia (Hansen 1964). I torra och varma miljöer såsom torrängar, sandfält, slänter i gamla grus- och sandtäkter och vägkanter. Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under vår-försommar då parning sker, dels under sensommar-höst. Larven utvecklas i frökapslarna och förpuppning sker i marken under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· arvar
· arvar
· backnejlika
· backnejlika
· glimmar
· glimmar
· hylsnejlika
· hylsnejlika
· nejlikväxter
· nejlikväxter
· raggarv
· raggarv
· sandnarv
· sandnarv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Sibinia, Art Sibinia phalerata (Gyllenhal, 1836) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på sandnarv på solexponerade torrmarker med markblottor, såväl på sandmark som på alvartorrängar. Endast påträffad på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,4 mm lång vivel med oval kroppsform. Kroppen är svart med fjällbeklädnad som bildar en karakteristisk teckning: på halsskölden svart med vita sidokanter och mittlinje, på täckvingarna är en långsmal fläck framtill längs sömmen svart med vit kantning, övriga delar brunaktiga. Fjällen skavs lätt av.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sibinia phalerata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sibinia phalerata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Öland och Gotland. Närmast i östra Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia phalerata(Gyllenhal, 1836)

Lever på olika arter av nejlikväxter, Caryophyllaceae. I litteraturen nämns Arenaria, Cerastium, Silene och Dianthus som värdväxter (Koch 1992), och i Danmark är arten främst noterad på sandnarv, Arenaria serpyllifolia (Hansen 1964). I torra och varma miljöer såsom torrängar, sandfält, slänter i gamla grus- och sandtäkter och vägkanter. Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under vår-försommar då parning sker, dels under sensommar-höst. Larven utvecklas i frökapslarna och förpuppning sker i marken under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· arvar - Cerastium (Viktig)
· backnejlika - Dianthus deltoides (Har betydelse)
· glimmar - Silene (Har betydelse)
· hylsnejlika - Petrorhagia prolifera (Har betydelse)
· nejlikväxter - Caryophyllaceae (Viktig)
· raggarv - Cerastium brachypetalum (Har betydelse)
· sandnarv - Arenaria serpyllifolia (Viktig)
Någon tillbakagång hos arten eller dess värdväxter är ej belagd. Som knuten till öppna torrmarker kan den dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning p.g.a upphörd beteshävd. Täktrestaurering kan också utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Hansen, V. (1964) Fortegnelse over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 33 (1)

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia phalerata, (Gyllenhal, 1836)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.