Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sibinia signata

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Sibinia signata
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,7–2 mm lång vivel med oval kroppsform. Kroppen är svart med fjällbeklädnad som bildar en karakteristisk teckning: på täckvingarna är en långsmal fläck framtill längs sömmen kopparröd med ljus kantning, resten av översidan har en gulbrun fjällbeklädnad. Fjällen skavs lätt av.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sibinia signata Observationer i Sverige för Sibinia signata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa Centralasien och Nordafrika (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på sandnarv på solexponerade torrmarker med markblottor. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på arter av släktet Spergularia, vilket i Sverige främst representeras av rödnarv, S. rubra. I torra och varma miljöer, t.ex. slänter i gamla grus- och sandtäkter eller vägkanter. Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under våren-försommaren. Larven utvecklas i frökapslarna och förpuppning sker i marken under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010). Under sensommar-höst kan den nya generationen påträffas, och om då värdväxten är nedvissnad förekommer arten ofta på olika korgblommiga växter, t.ex. rölleka eller renfana (Hansen 1958, Rheinheimer et.al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödnarv
· rödnarv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Sibinia, Art Sibinia signata (Panzer, 1809) Synonymer Sibinia primita (Herbst, 1795)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på sandnarv på solexponerade torrmarker med markblottor. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1,7–2 mm lång vivel med oval kroppsform. Kroppen är svart med fjällbeklädnad som bildar en karakteristisk teckning: på täckvingarna är en långsmal fläck framtill längs sömmen kopparröd med ljus kantning, resten av översidan har en gulbrun fjällbeklädnad. Fjällen skavs lätt av.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sibinia signata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sibinia signata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa Centralasien och Nordafrika (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia signata(Panzer, 1809)
  Synonymer
  Sibinia primita (Herbst, 1795)

Lever på arter av släktet Spergularia, vilket i Sverige främst representeras av rödnarv, S. rubra. I torra och varma miljöer, t.ex. slänter i gamla grus- och sandtäkter eller vägkanter. Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under våren-försommaren. Larven utvecklas i frökapslarna och förpuppning sker i marken under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010). Under sensommar-höst kan den nya generationen påträffas, och om då värdväxten är nedvissnad förekommer arten ofta på olika korgblommiga växter, t.ex. rölleka eller renfana (Hansen 1958, Rheinheimer et.al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödnarv - Spergularia rubra (Viktig)
Någon tillbakagång hos arten eller dess värdväxter är ej belagd. Som knuten till öppna torrmarker kan den dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning p.g.a upphörd beteshävd. Täktrestaurering kan också utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Hansen, V. (1958) Danmarks Fauna. Band XX, Tillaegsbind

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Sibinia  
 • Art
  Sibinia signata, (Panzer, 1809)
  Synonymer
  Sibinia primita (Herbst, 1795)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.