Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Silpha obscura

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Silpha obscura
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred svart skalbagge som är mer än 15 mm lång. Den har kraftigt byggda ben och saknar tydlig antennklubba. Ovansidan är ganska matt på grund av en ganska tät och grov punktur. På vardera täckvingen finns tre tydliga längsribbor som går nästan ut till spetsen på vingen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Silpha obscura Observationer i Sverige för Silpha obscura
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Östergötland och Västergötland samt på Öland och i Stockholmstrakten. Nutida fynd föreligger endast från några av de sydligaste landskapen. Den är känd från alla våra nordiska grannländer samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till östra Sibirien och Sydostasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på as och jagar även fjärilslarver och sniglar, främst på varma, sandiga marker. Förr påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland. Nutida fynd föreligger endast från några av de sydligaste landskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på as och jagar även fjärilslarver och sniglar, främst på öppna sandmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· blötdjur
· blötdjur
· leddjur
· leddjur
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silphidae (asbaggar), Släkte Silpha, Art Silpha obscura Linnaeus, 1758 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på as och jagar även fjärilslarver och sniglar, främst på varma, sandiga marker. Förr påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland. Nutida fynd föreligger endast från några av de sydligaste landskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En bred svart skalbagge som är mer än 15 mm lång. Den har kraftigt byggda ben och saknar tydlig antennklubba. Ovansidan är ganska matt på grund av en ganska tät och grov punktur. På vardera täckvingen finns tre tydliga längsribbor som går nästan ut till spetsen på vingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Silpha obscura

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Silpha obscura

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Östergötland och Västergötland samt på Öland och i Stockholmstrakten. Nutida fynd föreligger endast från några av de sydligaste landskapen. Den är känd från alla våra nordiska grannländer samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till östra Sibirien och Sydostasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Silpha  
 • Art
  Silpha obscuraLinnaeus, 1758

Lever på as och jagar även fjärilslarver och sniglar, främst på öppna sandmarker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· blötdjur - Mollusca (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Har betydelse)
Igenväxning genom bland annat upphört bete och skogsplantering liksom pesticidanvändning är troliga hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll öppna marker genom bete och annan hävd och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel inom aktuella områden.

Lundberg, S. 1994 Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 - Tillägg 3. Ent. Tidskr. 115: 119-125.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåsebergatrakten. Opusc. Ent. 3: 38–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Silpha  
 • Art
  Silpha obscura, Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.