Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  entandad plattbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Silvanus unidentatus
Entandad plattbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En påfallande långsmal och platt skalbagge som blir 2,5 mm lång. Färgen är rödbrun och halsskölden har endast svaga spår av de två längsfåror som är typiska för den andra arten i släktet, S. bidentatus. Ej heller är tinningarna hos S. unidentatus lika tydligt tandformade som hos den andra arten.
Utbredning
Länsvis förekomst för entandad plattbagge Observationer i Sverige för entandad plattbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Den är även påträffad i våra nordiska grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa och Nordafrika österut till Mongoliet och Korea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever under bark på nyligen döda lövträd, främst stubbar och grova liggande stammar av asp, men även ek, bok och björk. Larven antas leva som rovdjur på andra ved- och barklevande insekter. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Troligen lever larven som rovdjur på andra ved- och barklevande insekter under bark på nyligen döda lövträd, främst stubbar och grova liggande stammar av asp, men även ek, bok och björk. Larvutvecklingen sker under sommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogsalm
· skogsalm
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silvanidae (smalplattbaggar), Släkte Silvanus, Art Silvanus unidentatus (Olivier, 1790) - entandad plattbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever under bark på nyligen döda lövträd, främst stubbar och grova liggande stammar av asp, men även ek, bok och björk. Larven antas leva som rovdjur på andra ved- och barklevande insekter. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En påfallande långsmal och platt skalbagge som blir 2,5 mm lång. Färgen är rödbrun och halsskölden har endast svaga spår av de två längsfåror som är typiska för den andra arten i släktet, S. bidentatus. Ej heller är tinningarna hos S. unidentatus lika tydligt tandformade som hos den andra arten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för entandad plattbagge

Länsvis förekomst och status för entandad plattbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för entandad plattbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Den är även påträffad i våra nordiska grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa och Nordafrika österut till Mongoliet och Korea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Silvanidae - smalplattbaggar 
 • Underfamilj
  Silvaninae  
 • Släkte
  Silvanus  
 • Art
  Silvanus unidentatus(Olivier, 1790) - entandad plattbagge

Biologin är dåligt känd. Troligen lever larven som rovdjur på andra ved- och barklevande insekter under bark på nyligen döda lövträd, främst stubbar och grova liggande stammar av asp, men även ek, bok och björk. Larvutvecklingen sker under sommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Bristen på döda, grova lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar både levande och döda gamla lövträd i Sydsverige i större utsträckning. Gynna uppkomsten av grova lövträd i de framtida kulturskogarna.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 23.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddels. 33: 258. Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der südschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 259–260.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Silvanidae - smalplattbaggar 
 • Underfamilj
  Silvaninae  
 • Släkte
  Silvanus  
 • Art
  Silvanus unidentatus, (Olivier, 1790) - entandad plattbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.