Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Smaragdina salicina

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Smaragdina salicina
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–7,5 mm lång bladbagge. Kroppsformen är högt välvd och nästan cylindrisk. Färgen är svartblå med gul halssköld. Benen är gulröda. Huvudet är lodrätt nedhängande som hos en fallbagge Cryptocephalus, men antennerna är korta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Smaragdina salicina Observationer i Sverige för Smaragdina salicina
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Arten är sedan gammalt angiven som svensk och känd genom ett 1800-talsfynd från Jämtland. Den är uppgiven från alla våra grannländer utom Norge. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa. Arten är rödlistad som akut hotad i Danmark och som starkt hotad i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever på Salix-arter. Endast känd genom ett 1800-talsfynd från Jämtland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas under försommaren, dels på olika lövträd som vide och björk, dels på örtvegetationen. Arten förekommer i solexponerade skogsbryn och gläntor i lövskog. Larven lever i ett säcklikt hus tillverkat av exkrementer, och larvutvecklingen sker på marken. Larvens biologi och habitatkrav är emellertid inte närmare kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Smaragdina, Art Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) Synonymer Smaragdina cyanea (Fabricius, 1775)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever på Salix-arter. Endast känd genom ett 1800-talsfynd från Jämtland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 5,5–7,5 mm lång bladbagge. Kroppsformen är högt välvd och nästan cylindrisk. Färgen är svartblå med gul halssköld. Benen är gulröda. Huvudet är lodrätt nedhängande som hos en fallbagge Cryptocephalus, men antennerna är korta.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för Smaragdina salicina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Smaragdina salicina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sedan gammalt angiven som svensk och känd genom ett 1800-talsfynd från Jämtland. Den är uppgiven från alla våra grannländer utom Norge. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa. Arten är rödlistad som akut hotad i Danmark och som starkt hotad i Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Smaragdina  
 • Art
  Smaragdina salicina(Scopoli, 1763)
  Synonymer
  Smaragdina cyanea (Fabricius, 1775)

Den fullbildade skalbaggen påträffas under försommaren, dels på olika lövträd som vide och björk, dels på örtvegetationen. Arten förekommer i solexponerade skogsbryn och gläntor i lövskog. Larven lever i ett säcklikt hus tillverkat av exkrementer, och larvutvecklingen sker på marken. Larvens biologi och habitatkrav är emellertid inte närmare kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Buskmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· viden - Salix (Viktig)
Igenväxning i samband med upphörande ängsbruk under 1800-talet kan vara en av orsakerna till artens försvinnande.
Arten bör eftersökas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Smaragdina  
 • Art
  Smaragdina salicina, (Scopoli, 1763)
  Synonymer
  Smaragdina cyanea (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.