Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Smicronyx jungermanniae

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Smicronyx jungermanniae
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–2,1 mm lång vivel med långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad med insprängda brunaktiga fjäll bildar en oregelbundet spräcklig teckning på översidan; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Smicronyx jungermanniae Observationer i Sverige för Smicronyx jungermanniae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från kustnära lokaler i norra Halland, östra Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Södermanland. Få lokaler är kända, men flertalet fynd är av sentida datum och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och värdväxternas oansenlighet. Förekommer närmast i Danmark, där den i sen tid endast noterats på en lokal på Själland, samt i Norge. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Centralasien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på nässelsnärja och ljungsnärja, främst i kustnära områden. Känd från Halland, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Södermanland. Arten är säkert mycket förbisedd, men värdväxterna är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på snärjor (Cuscuta), i Sverige på ljungsnärja (C. epithymum) och nässelsnärja (C. europaea). På torra, öppna marker såsom torrängar, havsstränder, ruderatmarker, vägkanter och skogsbryn. Larven utvecklas i stjälken, som sväller upp till rödaktiga galler. Förpuppning sker i marken och en nya generation kläcks fram under sensommar-höst (Rheinheimer et al. 2010). Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under större delen av sommarhalvåret.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ljungsnärja
· ljungsnärja
· nässelsnärja
· nässelsnärja
· snärjor
· snärjor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Smicronyx, Art Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på nässelsnärja och ljungsnärja, främst i kustnära områden. Känd från Halland, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Södermanland. Arten är säkert mycket förbisedd, men värdväxterna är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,8–2,1 mm lång vivel med långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad med insprängda brunaktiga fjäll bildar en oregelbundet spräcklig teckning på översidan; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Smicronyx jungermanniae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Smicronyx jungermanniae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från kustnära lokaler i norra Halland, östra Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Södermanland. Få lokaler är kända, men flertalet fynd är av sentida datum och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och värdväxternas oansenlighet. Förekommer närmast i Danmark, där den i sen tid endast noterats på en lokal på Själland, samt i Norge. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Centralasien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx jungermanniae(Reich, 1797)

Lever på snärjor (Cuscuta), i Sverige på ljungsnärja (C. epithymum) och nässelsnärja (C. europaea). På torra, öppna marker såsom torrängar, havsstränder, ruderatmarker, vägkanter och skogsbryn. Larven utvecklas i stjälken, som sväller upp till rödaktiga galler. Förpuppning sker i marken och en nya generation kläcks fram under sensommar-höst (Rheinheimer et al. 2010). Fullbildade skalbaggar påträffas på värdväxten under större delen av sommarhalvåret.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ljungsnärja - Cuscuta epithymum (Viktig)
· nässelsnärja - Cuscuta europaea (Viktig)
· snärjor - Cuscuta (Viktig)
Artens nuvarande status och hotsituation är alldeles otillräckligt utredd. Värdväxterna är dock på tillbakagång i stora delar av landet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Lundberg, S. 1967. De svenska Smicronyx-arterna (Col. Curculionidae). Opuscula Entomologica XXXII: 230-232.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx jungermanniae, (Reich, 1797)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.