Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arunvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Smicronyx reichii
Arunvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,2 mm lång vivel med långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. Täckvingar med en fläckvis utbildad vit fjällbeklädnad; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för arunvivel Observationer i Sverige för arunvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige känd från Skåne, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, men flertalet fynd är av sentida datum och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och svårtillgänglighet. Ej funnen i övriga Norden eller Baltikum, närmast i de mellersta delarna av Tyskland och Polen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra delen av Asien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever såväl på flockarun som ängsgentiana, både på fuktig mark (havsstrandängar, alvarvätar) och torr mark (vid kalkbrott). Känd från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på Gentianaväxter (Gentianaceae), hos oss troligen främst flockarun (Centaurium erythraea) och sumpgentiana (Gentianella uliginosa). På öppna marker, dels (på Öland och Gotland) på havsstrandängar och kalkfuktängar (Huggert & Ulefors 1971), dels (i Skåne) på torr kalkgrusmark. Larven utvecklas i stjälken, som sväller upp till galler, vilka larven senare lämnar för att förpuppas i marken under värdväxten (Huggert & Ulefors 1971, Lundberg 1972). Den fullbildade skalbaggen kläcks under sensommaren och kan påträffas på värdväxten under hösten, men även efter övervintring. De röjer sin närvaro genom att gnaga små hål i värdväxtens blad (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· aruner
· aruner
· bredarun
· bredarun
· gentianellor
· gentianellor
· smalarun
· smalarun
· sumpgentiana
· sumpgentiana
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Smicronyx, Art Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1836) - arunvivel Synonymer Smicronyx seriepilosus Tournier, 1874, Smicronyx reichi (Gyllenhal, 1836)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever såväl på flockarun som ängsgentiana, både på fuktig mark (havsstrandängar, alvarvätar) och torr mark (vid kalkbrott). Känd från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9–2,2 mm lång vivel med långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. Täckvingar med en fläckvis utbildad vit fjällbeklädnad; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för arunvivel

Länsvis förekomst och status för arunvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arunvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige känd från Skåne, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, men flertalet fynd är av sentida datum och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och svårtillgänglighet. Ej funnen i övriga Norden eller Baltikum, närmast i de mellersta delarna av Tyskland och Polen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra delen av Asien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx reichii(Gyllenhal, 1836) - arunvivel
  Synonymer
  Smicronyx seriepilosus Tournier, 1874
  Smicronyx reichi (Gyllenhal, 1836)

Lever på Gentianaväxter (Gentianaceae), hos oss troligen främst flockarun (Centaurium erythraea) och sumpgentiana (Gentianella uliginosa). På öppna marker, dels (på Öland och Gotland) på havsstrandängar och kalkfuktängar (Huggert & Ulefors 1971), dels (i Skåne) på torr kalkgrusmark. Larven utvecklas i stjälken, som sväller upp till galler, vilka larven senare lämnar för att förpuppas i marken under värdväxten (Huggert & Ulefors 1971, Lundberg 1972). Den fullbildade skalbaggen kläcks under sensommaren och kan påträffas på värdväxten under hösten, men även efter övervintring. De röjer sin närvaro genom att gnaga små hål i värdväxtens blad (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· aruner - Centaurium (Viktig)
· bredarun - Centaurium erythraea (Viktig)
· gentianellor - Gentianella (Viktig)
· smalarun - Centaurium littorale (Har betydelse)
· sumpgentiana - Gentianella uliginosa (Viktig)
Artens nuvarande status och hotsituation är alldeles otillräckligt utredd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av havsstrandängar.

Huggert, L. & Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Entomologisk Tidskrift 92: 54-65.

Lundberg, S. 1967. De svenska Smicronyx-arterna (Col. Curculionidae). Opuscula Entomologica XXXII: 230-232.

Lundberg, S. (1972) Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 13. Entomologisk Tidskrift 93 (1-3), s.42-56

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx reichii, (Gyllenhal, 1836) - arunvivel
  Synonymer
  Smicronyx seriepilosus Tournier, 1874
  Smicronyx reichi (Gyllenhal, 1836)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.