Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  falsk kantlav

Organismgrupp Lavar Maronea constans
Falsk kantlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Falsk kantlav har en tunn, slät eller vårtig, ljusgrå till brungrå, oregelbundet sprucken bål. Apothecierna är sittande, upp till 1,2 mm breda och förekommer rikligt. Disken är flat, brunsvart och kanten är tämligen tjock, slät och av bålens färg. Sporerna är 1–2-celliga, ellipsoida och i varje sporsäck finns minst 50 sporer. Arten är till det yttre lik en kantlav Lecanora, som dock skiljer sig genom att ha 8–16 sporer per sporsäck.
Utbredning
Länsvis förekomst för falsk kantlav Observationer i Sverige för falsk kantlav
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Falsk kantlav är endast känd från en lokal i Skåne med två fynd, 1871 och 1890. Arten inventerades 1987 och återfanns då inte på sin gamla lokal. Arten är känd från Danmark och den är spridd i övriga Europa men har försvunnit från stora områden. I övrigt är den rapporterad från Nordamerika, Tasmanien, Nya Zeeland och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en lokal i Skåne med två fynd, 1871 och 1890. Eftersöktes 1987 utan att återfinnas. Växte på slät bark av bok. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Ekologi
Det enda fyndet gjordes på slät bark av bok, där den växte tillsammans med blemlav Phlyctis argena, glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa och blåslav Hypogymnia physodes. Närmare ekologisk information saknas dock. I övriga Europa förekommer arten mest på slät lövträdsbark, framför allt på bok och olika fruktträd, någon gång även på gran. Den föredrar tämligen ljusa och gärna näringsrika miljöer och förekommer t.ex. i fruktträdgårdar, parker, ljusa skogar eller utmed landsvägar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Umbilicariales, Familj Fuscideaceae, Släkte Maronea, Art Maronea constans (Nyl.) Hepp - falsk kantlav Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Skåne med två fynd, 1871 och 1890. Eftersöktes 1987 utan att återfinnas. Växte på slät bark av bok. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Falsk kantlav har en tunn, slät eller vårtig, ljusgrå till brungrå, oregelbundet sprucken bål. Apothecierna är sittande, upp till 1,2 mm breda och förekommer rikligt. Disken är flat, brunsvart och kanten är tämligen tjock, slät och av bålens färg. Sporerna är 1–2-celliga, ellipsoida och i varje sporsäck finns minst 50 sporer. Arten är till det yttre lik en kantlav Lecanora, som dock skiljer sig genom att ha 8–16 sporer per sporsäck.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för falsk kantlav

Länsvis förekomst och status för falsk kantlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för falsk kantlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Falsk kantlav är endast känd från en lokal i Skåne med två fynd, 1871 och 1890. Arten inventerades 1987 och återfanns då inte på sin gamla lokal. Arten är känd från Danmark och den är spridd i övriga Europa men har försvunnit från stora områden. I övrigt är den rapporterad från Nordamerika, Tasmanien, Nya Zeeland och Japan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Fuscideaceae  
 • Släkte
  Maronea  
 • Art
  Maronea constans(Nyl.) Hepp - falsk kantlav

Det enda fyndet gjordes på slät bark av bok, där den växte tillsammans med blemlav Phlyctis argena, glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa och blåslav Hypogymnia physodes. Närmare ekologisk information saknas dock. I övriga Europa förekommer arten mest på slät lövträdsbark, framför allt på bok och olika fruktträd, någon gång även på gran. Den föredrar tämligen ljusa och gärna näringsrika miljöer och förekommer t.ex. i fruktträdgårdar, parker, ljusa skogar eller utmed landsvägar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Trots omfattande eftersökningar i omgivningarna för det gamla fyndet har den falska kantlaven inte kunnat återfinnas. Orsaken till försvinnandet är okänt. Arten kan ha förbisetts, men har troligen försvunnit. Inte heller har nya lokaler hittats trots att ett otal till synes lämpliga träd undersökts.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Om arten skulle återfinnas måste växtplatserna skyddas.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Eric Mattsson 1991. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Fuscideaceae  
 • Släkte
  Maronea  
 • Art
  Maronea constans, (Nyl.) Hepp - falsk kantlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Eric Mattsson 1991. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.